Republički zavod za statistiku objavio je rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda, prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama, za treći kvartal 2017. godine.
Prema tim podacima, realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,8%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2018. godine od 0,5% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u trećem kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – 15,9%, sektoru građevinarstva – 7,0% i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane – 6,1%.
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u trećem kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava – 3,3%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID) – 3,6%, izdaci za finalnu potrošnju države – 4,0%, bruto investicije u osnovna sredstva – 7,0%, izvoz robe i usluga – 9,1% i uvoz robe i usluga – 11,2%.

Saopštenje RZS broj 329 od 30. 11. 2018.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).