< <

У свом
саопштењу број 052/2018 од 28. 2. 2018. године Републички
завод за статистику објављује резултате обрачуна кварталног бруто домаћег
производа (БДП). Обрачун БДП-а извршен је према производном и расходном
приступу, у текућим и сталним ценама. Према тим подацима:

1) Реални раст бруто домаћег производа у
четвртом кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године,
износио је 2,5%.

2) Десезонирана серија података показује раст
бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2017. године од 0,6% у односу на
претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у четвртом
кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални
раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства – 17,8%
сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и
складиштења и услуга смештаја и исхране – 4,9%, као и у сектору индустрије и
снабдевања водом и управљања отпадним водама – 3,7%. Пад бруто додате вредности
забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства – 9,5%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у четвртом кварталу
2017. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен
је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава – 1,9%, издаци за
финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима
(НПИД) – 0,9%, издаци за финалну потрошњу државе – 1,1%, бруто инвестиције у основне
фондове – 12,4%, извоз робе и услуга – 7,5% и увоз робе и услуга – 12,0%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999.
године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани
у обухвату података за Републику Србију (укупно).