У саопштењу број 50/2017 од 28. 2. 2017. године Републички завод за статистику објављује резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа (БДП). Обрачун БДП-а извршен је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама. Према тим подацима:
реални раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2016. године у односу на исти период претходне године, износио је 2,5%;
– десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2016. године од 0,2% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима
, у четвртом кварталу 2016. године у односу на исти период претходне године значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства (8,1%), сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране (4,2%), сектору финансијских делатности и делатности осигурања (3,2%), сектору информисања и комуникација (2,6%) и сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама (2,2%). Пад бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства (0,6%).
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у четвртом кварталу 2016. године у односу на исти период претходне године реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава (1,0%), издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима – НПИД (0,1%), издаци за финалну потрошњу државе (2,3%), бруто инвестиције у основне фондове (2,6%), извоз робе и услуга (13,8%) и увоз робе и услуга (5,9%).

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).