< <

У свом саопштењу, број 327/2017 од 30. 11. 2017. године, Републички завод за статистику објављује
резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа (БДП). Обрачун БДП-а
извршен је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.
Према тим подацима:

1) реални раст бруто домаћег производа у трећем
кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, износио је
2,1%;

2) десезонирана серија података показује раст
бруто домаћег производа у трећем кварталу 2017. године од 1,6% у односу на
претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у трећем кварталу
2017. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст
бруто додате вредности забележен је у сектору индустрије и снабдевања водом и
управљања отпадним водама – 6,1%, сектору грађевинарства – 6,1% и сектору
трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења
и услуга смештаја и исхране – 5,0%. Пад бруто додате вредности забележен је у
сектору пољопривреде, шумарства и рибарства – 11,1%.

Посматрано
по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у трећем кварталу 2017. године,
у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих
агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава – 1,7%, издаци за финалну
потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) –
0,2%, издаци за финалну потрошњу државе – 1,0%, бруто инвестиције у основне
фондове – 6,2%, извоз робе и услуга – 11,4% и увоз робе и услуга – 10,7%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999.
године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани
у обухвату података за Републику Србију (укупно).