У свом саопштењу, број 322/2016 од 31. 11. 2016. године, Републички завод за статистику објављује резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа (БДП). Обрачун БДП-a извршен је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама. Према тим подацима:
Реални раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2016. године, у односу на исти период претходне године, износио је 2,6%. 
– Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2016. године од 0,3% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у трећем кварталу 2016. године у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства (10,9%), сектору грађевинарства (8,5%), сектору финансијских делатности и делатности осигурања (4,2%) и сектору трговине на велико и мало и поправкe моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране (3,7%).
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у трећем кварталу 2016. године у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава – 0,5%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) – 0,3%, издаци за финалну потрошњу државе – 1,2%, бруто инвестиције у основне фондове – 6,2%, извоз робе и услуга – 10,5% и увоз робе и услуга – 5,9%. 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).