U svom saopštenju, broj 322/2016 od 31. 11. 2016. godine, Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a izvršen je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama. Prema tim podacima:
Realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 2,6%. 
– Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2016. godine od 0,3% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u trećem kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (10,9%), sektoru građevinarstva (8,5%), sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja (4,2%) i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane (3,7%).
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u trećem kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava – 0,5%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID) – 0,3%, izdaci za finalnu potrošnju države – 1,2%, bruto investicije u osnovne fondove – 6,2%, izvoz robe i usluga – 10,5% i uvoz robe i usluga – 5,9%. 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).