У свом саопштењу број 244/2018 од 31. 8. 2018. године Републички завод за статистику објавио је резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа (БДП). Обрачун БДП-а извршен је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама. Према тим подацима:

1) реални раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, износио је 4,8%; 

2) десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2018. године од 0,8% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у другом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства – 22,9%, сектору пољопривреде, шумарства и рибарства – 14,8% и сектору информисања и комуникација – 5,9%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у другом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава – 3,1%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) – 2,8%, издаци за финалну потрошњу државе – 5,3%, бруто инвестиције у основне фондове – 12,1%, извоз робе и услуга – 7,1% и увоз робе и услуга – 9,2%.

 

Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста

Република Србија                                                                                                                                                                          %

 

2016.

2017.1)

2018.1)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

Недесезонирани подаци, промене, према истом кварталу претходне године

3,8

2,0

2,8

2,7

1,1

1,6

2,3

2,4

4,9

4,8

Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу

1,4

0,3

0,3

0,2

0,1

0,6

1,5

0,5

1,7

0,8

 

1) Процена

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).