U svom saopštenju broj 244/2018 od 31. 8. 2018. godine Republički zavod za statistiku objavio je rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Obračun BDP-a izvršen je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama. Prema tim podacima:

1) realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 4,8%; 

2) desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2018. godine od 0,8% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u drugom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva – 22,9%, sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – 14,8% i sektoru informisanja i komunikacija – 5,9%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u drugom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava – 3,1%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID) – 2,8%, izdaci za finalnu potrošnju države – 5,3%, bruto investicije u osnovne fondove – 12,1%, izvoz robe i usluga – 7,1% i uvoz robe i usluga – 9,2%.

 

Kvartalni bruto domaći proizvod, stope realnog rasta

Republika Srbija                                                                                                                                                                          %

 

2016.

2017.1)

2018.1)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

Nedesezonirani podaci, promene, prema istom kvartalu prethodne godine

3,8

2,0

2,8

2,7

1,1

1,6

2,3

2,4

4,9

4,8

Desezonirani podaci, promene, prema prethodnom kvartalu

1,4

0,3

0,3

0,2

0,1

0,6

1,5

0,5

1,7

0,8

 

1) Procena

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).