У свом саопштењу број 241/2017 од 31. 8. 2017. године, Републички завод за статистику објављује резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа (БДП). Обрачун БДП-а извршен је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама. Према тим подацима:

1) реални раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,3%;

2) десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2017. године од 0,5% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у другом кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране – 4,4%, затим у сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама – 2,8% и сектору државне управе и обавезног социјалног осигурања; образовања; здравствене и социјалне заштите – 2,2%.

Пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства – 10,0% и у сектору грађевинарства – 2,8%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа у другом кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава – 1,6%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) – 0,6%, издаци за финалну потрошњу државе – 1,7%, бруто инвестиције у основне фондове – 2,0%, извоз робе и услуга – 11,5% и увоз робе и услуга – 10,3%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

< <