У свом саопштењу број 237/2016 од 31. 8. 2016. године, Републички завод за статистику je објавио резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа (БДП). Обрачун БДП-а је извршен према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.

Према тим подацима:

– Реални раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2016. године, у односу на исти период претходне године, износио је 2,0%.

– Десезонирана серија података показује да је БДП у другом кварталу 2016. године остао на истом нивоу, у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у другом кварталу 2016. године у односу на исти период претходне године значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 6,1%, сектору финансијских делатности и делатности осигурања 3,9% и сектору трговине на велико и мало и поправкe моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 3,0%. Пад бруто додате вредности забележен је у сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 0,6%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у другом кварталу 2016. године у односу на исти период претходне године реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 1,3%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 0,3%, издаци за финалну потрошњу државе, 4,6%, бруто инвестиције у основне фондове, 4,9%, извоз робе и услуга, 10,0% и увоз робе и услуга, 12,3%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).