У свом Саопштењу број 233/2015 од 31. 8. 2015. године, Републички завода за статистику је објавио податке о кварталном бруто домаћем производу у Србији за II квартал.

Према тим подацима:

– Реални раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2015. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,0%.

– Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2015. године од 2,2% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у другом кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године:

1) Значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у: сектору грађевинарства, 12,6%, сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 7,8% и сектору трговине на велико и мало и поправкe моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 2,1%;

2) Значајан пад бруто додате вредности забележен је у сектору државне управе и обавезног социјалног осигурања, образовања и здравствене и социјалне заштите, 2,9%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у другом кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године:

1) Реални раст забележен је код следећих агрегата: бруто инвестиције у основне фондове, 8,6%, извоз робе и услуга, 8,7% и увоз робе и услуга, 3,0%;

2) Реални пад забележен је код следећих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 1,4%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,3% и издаци за финалну потрошњу државе, 2,9%. 

 Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).