У свом саопштењу, број 147/2018 од 31. 5. 2018. године, Републички завод за статистику објављује резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа (БДП). Обрачун БДП-а извршен је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама. Према тим подацима:

1) реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, износио је 4,6%;

2) десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2017. године од 1,5% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства – 26,4%, сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама – 5,3%, сектору информисања и комуникација – 5,1% и сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране – 4,6%. Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у првом кварталу 2018. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава – 3,0%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) – 3,1%, издаци за финалну потрошњу државе – 2,3%, бруто инвестиције у основне фондове – 14,9%, извоз робе и услуга – 9,3% и увоз робе и услуга – 12,5%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).