У свом саопштењу, број 145/2017 од 1. 6. 2017. године, Републички завод за статистику објављује резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа (БДП). Обрачун БДП-a извршен је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама. Према тим подацима:

1) реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,2%;

2) десезонирана серија података у првом кварталу 2017. године, у односу на претходни квартал, показује раст бруто домаћег производа од 0,1%.

 

Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору финансијских делатности и делатности осигурања – 4,5%, затим у сектору трговине на велико и мало, поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране – 2,8%, као и у сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама – 1,3%. Пад бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства – 5,1%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у првом кварталу 2017. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава – 1,9%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) – 0,5%, издаци за финалну потрошњу државе – 0,5%, бруто инвестиције у основне фондове – 1,3%, извоз робе и услуга – 8,7% и увоз робе и услуга – 10,9%.

 

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).