У свом саопштењу број 135/2016 од 31.05.2016. године, Републички завод за статистику je објавио резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа. Обрачун је извршен према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.

Према тим подацима:

– Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2016. године, у односу на исти период претходне године, износио је 3,5%.

– Десезонирана серија података показује раст БДП у првом кварталу 2016. године од 1,6% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2016. године у односу на исти период претходне године значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 15,0%, сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 6,6% и сектору трговине на велико и мало и поправкe моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 4,1%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у првом кварталу 2016. године у односу на исти период претходне године реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 0,7%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 0,3%, издаци за финалну потрошњу државе, 3,2%, бруто инвестиције у основне фондове, 7,9%, извоз робе и услуга, 11,5% и увоз робе и услуга, 4,7%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).