У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 134/2015, објављују се резултати обрачуна кварталног бруто домаћег производа. Обрачун је извршен према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.

Реални пад бруто домаћег производа у првом кварталу 2015. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,8%.

Десезонирана серија података показује пад бруто домаћег производа у првом кварталу 2015. године од 0,4% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору финансијских делатности и делатности осигурања, 4,8%. Значајан пад бруто додате вредности забележен је у: сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 4,0% и сектору државна управа и обавезно социјално осигурање, образовање и здравствена и социјална заштита, 3,8%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у првом кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године реални раст забележен је код следећих агрегата: бруто инвестиције у основне фондове, 4,4%, извоз робе и услуга, 9,7% и увоз робе и услуга, 11,0%. Реални пад забележен је код следећих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 0,6%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,7% и издаци за финалну потрошњу државе, 3,5%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС 134/2015