Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за мај 2015. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у мају 2015. године мања је у односу на претходни месец, захваљујући, пре свега, смањењу просечне месечне нето зараде.

 1. Просечна потрошачка корпа за месец мај 2015. године износила је 67.004,99 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,07% или 45,14 динара. У односу на мај 2014. године Просечна потрошачка корпа већа је 1,64%.

Минимална потрошачка корпа за мај 2015. године износила је 34.841,72 динара и мања је за 0,41% или 142,68 динара, у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на мај 2014. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,49%.

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2015. године у Републици Србији износила је 43.964 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2015. године, номинално је мања за 3,6%, a реално за 3,3%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2014. године, номинално је мања за 0,5%, реално за 2,0%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–мај 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–мај 2014. године, номинално је мања за 0,4%, a реално за 1,6%.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у мају 2015. године било је потребно 1,52 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,79 просечне зараде.

У мају 2014. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,49 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у мају 2015. године, износила је 43.964 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у мају 2015. године, статистика је регистровала у Београду (55.516 динара), Панчеву (50.181 динара) и Новом Саду (48.430 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у мају 2015. године, забележена је у Ужицу (43.317 динара), Крагујевцу (42.451 динара), Зајечару (41.496 динара), Зрењанину (40.603 динара), С. Митровици (40.442 динара), Суботици (40.270 динара), Шапцу (39.425 динара), Нишу (37.951 динара), Ваљеву (36.794 динара), Смедереву (36.121 динара), Лесковцу (34.843 динара) и Краљеву (33.682 динара).

5. Посматрано по градовима, у мају 2015. године куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд и Панчево. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по градовима, у мају 2015. године куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд и Панчево. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

7. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (43.964 динара) у мају 2015. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Услужним делатностима у рударству (146.204 динара), Производњи кокса и деривата нафте (128.356 динара) и Производњи дуванских производа (116.977 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (18.263 динара), Изнајмљивању и лизингу (22.120 динара) и Производњи коже и предмeта од коже (23.054 динара).

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2015. години

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом
(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

Фебруар

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

Март

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

Април

45.605

67.050.13

34.984.40

1.47

0.77

Мај

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79