Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за јануар 2018. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом Просечне, односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у јануару 2018. године је мања у односу на претходни месец, пре свега због смањења просечне месечне нето зараде. Вредност Просечне потрошачке и Минималне потрошачке корпе  је такорећи на истом нивоу у односу на претходни месец.

1. Просечна потрошачка корпа за месец јануар 2018. године износила је 69.896,99 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,05 динара. У односу на јануар 2017. године Просечна потрошачка корпа већа је за 1,9%.

Минимална потрошачка корпа за јануар 2018. године износила је 36.214,22 динара и мања је за 5,45 динара у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на јануар 2017. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,9%.

2. Просечна зарада без пореза и доприноса (нето) обрачуната за јануар 2018. године износила је 50.048 динара. У односу на претходни месец просечна нето зарада номинално је већа за 2,7% а реално за 2,4%. У односу на исти месец претходне године просечна нето зарада је већа за 7,2% номинално а за 5,2% реално. Просечна нето зарада за јануар 2018. године износила је 422 евра, док је за јануар 2017. износила 376 евра (Републички завод за статистику, почев од јануара 2018. године, просечне зараде почео је да рачуна на основу података из евиденције Пореске управе примењујући нову методологију. Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за 2017. годину добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018. годину. Просечни месечни курс евра је преузет са сајта НБС).       

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у јануару 2018. године било је потребно 1,40 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,72 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у јануару 2017. године било је потребно 1,65 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,86 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици Србији у јануару 2018. године износила је 50.048 динара. Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у јануару 2018. године статистика је регистровала у Београду (60.933 динара), Новом Саду (54.328 динара), Панчеву (50.722 динара) и Смедереву (50.242 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у јануару 2018. године забележена је у Зрењанину (48.517 динара), Крагујевцу (48.222 динара), Ужицу (48.087 динара), Нишу (46.861 динара), Сремској Митровици (46.009 динара), Суботици (45.327 динара), Ваљеву (44.787 динара), Зајечару (44.721 динара), Шапцу (44.667 динара), Краљеву (43.281 динара) и Лесковцу (40.650 динара).              

5. Посматрано по градовима, у јануару 2018. године, куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Крагујевац, Ниш и Смедерево. У осталим градовима, који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила  Минималну потрошачку корпу, а није била  довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2018. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Децембар 2017.

54.433

69.897,04

36.219,67

1,29

0,67

 

Јануар 2018.

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72