Министарство
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а,
објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и
потрошачкој корпи за децембар 2017.
године
.

Према тим
подацима, куповна моћ
мерена односом Просечне, односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето
зараде у децембру 2017. године већа је у односу на претходни
месец, пре свега због повећања просечне месечне нето зараде. Вредност Просечне
потрошачке корпе незнатно је повећана, док је вредност Минималне потрошачке
корпе незнатно смањена у односу на претходни месец.

1. Просечна
потрошачка корпа
за месец децембар 2017. године износила је 69.897,04 динара и већа је од Просечне
потрошачке корпе из претходног месеца за 0,07% или 49,32 динара. У односу на
децембар 2016. године Просечна потрошачка корпа већа је за 1,7%.

Минимална
потрошачка корпа
за децембар 2017. године износила је 36.219,67 динара и мања је за 0,08% или
29,39 динара у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У
односу на децембар 2016. године Минимална потрошачка корпа већа је за 2,4%.

2. Просечна месечна зарада
без пореза и доприноса
исплаћена у децембру 2017. године у Републици Србији износила је 54.344 динара. У односу на просечну
зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2016. године номинално је
већа за 1,7% и реално је мања за 1,3%.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у децембру 2017. године било је потребно
1,29 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,67
просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у децембру 2016. године било је потребно 1,27 просечних зарада, а за
покриће Минималне корпе било је довољно 0,66 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада
по запосленом у Републици Србији у децембру 2017. године износила је 54.344 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у децембру
2017. године статистика је
регистровала у Новом Саду (68.710 динара), Београду (68.207 динара), Смедереву (57.786
динара), Сремској Митровици (56.866 динара) и Панчеву (55.919 динара).

Просечна месечна зарада испод
просека
Републике Србије у децембру 2017. године забележена је у Ужицу
(53.171 динара), Суботици (51.565 динара), Крагујевцу (49.293 динара), Зрењанину
(48.581 динара), Ваљеву (46.895 динара), Шапцу (46.762 динара), Нишу (46.454
динара), Зајечару (46.355 динара), Краљеву (44.758 динара) и Лесковцу (37.708
динара).

5. Посматрано по градовима, у децембру 2017. године куповну моћ изнад просека Републике
имали су Београд, Нови Сад, Смедерево, Ужице и Сремска Митровица. У осталим
градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада покрила је Минималну
потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

Кретање куповне моћи становништва у Републици
Србији у 2017. години

Месец

Просечна месечна нето зарада по
запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6


Јануар

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 


Фебруар

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 


Март

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 


Април

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73

 


Мај

47.136

69.390,01

36.031,09

1,47

0,76

 


Јун

49.238

69.566,08

36.090,14

1,41

0,73

 


Јул

48.101

69.511,12

36.069,32

1,45

0,75

 


Август

47.220

69.722,81

36.137,98

1,47

0,77

 


Септембар

48.212

69.780,43

36.330,48

1,45

0,75

 


Октобар

46.879

69.943,28

36.369,35

1,49

0,78

 


Новембар

47.575

69.847,72

36.249,06

1,47

0,76

 


Децембар

54.433

69.897,04

36.219,67

1,29

0,67

 


Просек 2017.

47.888

69.522,73

36.090,21

1,46

0,76

 


Индекс 2017/2016.

103,9

103,09

102,84

99,32

101,33