Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за децембар 2016. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе, у децембру 2016. године порасла је у односу на претходни месец захваљујући, пре свега, знатном повећању просечне месечне нето зараде. Вредности Просечне, односно Минималне потрошачке корпе незнатно су промењене у односу на претходни месец.

1. Просечна потрошачка корпа за месец децембар 2016. године износила је 67.874,80 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,09% или 65 динара. У односу на децембар 2015. године Просечна потрошачка корпа већа је за 1,4%.

Минимална потрошачка корпа за децембар 2016. године износила је 35.228,02 динара и мања је за 0,03% или 11 динара у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.   У односу на децембар 2015. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,2%.

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2016. године у Републици Србији износила је 53.456 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2016. године, номинално је већа за 16,8% и реално је већа за 16,9%. Просечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у децембру 2016. године, номинално је већа за 4,1% и реално је већа за 2,5% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2015. године.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–децембар 2016. године, номинално је већа за 3,8% и реално је већа за 2,6% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–децембар 2015. године.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у децембру 2016. године било је потребно 1,27 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,66 просечне зараде.

У децембру 2015. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,30 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,68 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у децембру 2016. године износила је 53.456 динара. Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у децембру 2016. године статистика је регистровала у Београду (67.650 динара), Новом Саду (64.768 динара), Сремској Митровици (55.772 динара) и Смедереву (55.530 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике у децембру 2016. године забележена је у Крагујевцу (52.734 динара), Панчеву (52.158 динара), Суботици (51.929 динара), Ужицу (50.941 динара), Зрењанину (47.661 динара), Ваљеву (47.405 динара), Шапцу (46.900 динара), Зајечару (46.182 динара), Краљеву (44.867 динара), Нишу (44.698 динара) и Лесковцу (35.164 динара).

5. Посматрано по градовима, у децембру 2016. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Крагујевац, Смедерево и Нови Сад. У осталим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила Минималну потрошачку корпу (осим у Лесковцу), а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (53.456 динара), у децембру 2016. године највећу нето зараду статистика је регистровала у Рачунарском програмирању и консултанским делатностима (220.597 динара), Ваздушном саобраћају (165.938 динара) и у Рекламирању и истраживању тржишта (149.605 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, туроператора и резервација (21.891 динара), Изнајмљивању и лизингу (23.817 динара) и у Поправци рачунара и предмета за личну употребу (25.079 динара).

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2016. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

jануар

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

фебруар

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

март

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

април

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

мај

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80

 

јун

46.450

67.031,62

34.862,17

1,44

0,75

 

јул

46.280

67.143,82

34.887,54

1,45

0,75

 

август

45.286

67.995,71

35.307,18

1,50

0,78

 

септембар

46.558

67.665,17

35.265,01

1,45

0,75

 

октобар

45.281

68.038,93

35.402,67

1,50

0,78

 

новембар

45.767

67.810,26

35.239,10

1,48

0,77

 

децембар

53.456

67.874,80

35.228,02

1,27

0,66

 

Просек 2016.

46.087

67.436,75

35.093,95

1,47

0,75

 

Индекс

2016/2015.

103,71

100,79

100,77

97,35

96,15