Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за децембар  2014.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у децембру 2014. године већа је него претходног месеца, захваљујући, пре свега, повећању просечне месечне нето зараде.

Куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне потрошачке корпе у 2014. години је незнатно мања у односу на претходху годину, а куповна моћ мерена односом Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у 2014. години је нешто већа.

1. Просечна потрошачка корпа за месец децембар 2014. године износила је 66.000,15 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,18% или 119,71 динара.

У односу на децембар 2013. године Просечна потрошачка корпа већа је 1,5%.

Просечна потрошачка корпа у 2014. години износила је 66.013,29 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходне године за 1,73% или 1.117,41 динара.

Минимална потрошачка корпа за децембар 2014. године износила је 34.275,32 динара и мања је за 0,21% или 73,08 динара од Минималне потрошачке корпе из претходног месеца.

У односу на децембар 2013. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,05%.

Минимална потрошачка корпа у 2014. години износила је 34.302,01 динара и мања је од Минималне потрошачке корпе из претходне године за 2,3% или 807,63 динара.

  2. За покриће Просечне потрошачке корпе у децембру 2014. године било је потребно 1,32 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,69 просечне зараде.

У децембру 2013. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,28 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,67 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у 2014. године било је потребно 1,49 просечних зарада, а за покриће Нове Минималне корпе било је довољно 0,77 просечне зараде.

3. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у децембру 2014. године, износила је 49.970 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у децембру 2014. године, статистика је регистровала у Београду (62.817 динара), Новом Саду (58.344 динара) и Ужицу (51.943 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у децембру 2014. године, забележена је у Панчеву (49.970 динара),  Зрењанину (49.773 динара), С. Митровици (47.206 динара), Ваљеву (47.107 динара), Крагујевцу (47.012 динара), Смедереву (45.990 динара), Зајечару (45.598 динара), Суботици (43.950 динара), Шапцу (43.749 динара), Нишу (42.465 динара), Краљеву (39.745 динара) и Лесковцу (36.482 динара).

4. Посматрано по градовима, у децембру 2014. године куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд, Нови Сад, Ужице и Крагујевац. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила Минималну  потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

5. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (49.970 динара) у децембру 2014. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (160.100 динара), Услужним делатностима у рударству (140.681 динара) и Производњи дуванских производа (134.011 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (21.334 динара), Изнајмљивању и лизингу (22.072 динара) и Помоћним делатностима у финансијским услугама и осигурању  (23.846 динара).  

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2014. године

Година –месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом
(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

37.966

65.717,94

34.177,96

1,73

0,90

Фебруар

44.057

65.718,72

34.090,00

1,49

0,77

Март

43.452

65.463,27

33.974,95

1,51

0,78

Април

45.847

65.766,40

34.181,31

1,43

0,75

Мај

44.184

65.922,53

34.330,96

1,49

0,78

Јун

44.883

65.948,43

34.280,37

1,47

0,76

Јул

45.216

66.000,24

34.267,46

1,46

0,76

Август

45.610

66.068,71

34.291,44

1,45

0,75

Септембар

43.975

67.125,58

34.973,70

1,53

0,80

Октобар

44.938

66.307,66

34.432,22

1,48

0,77

Новембар

44.206

66.119,86

34.348,40

1,50

0,78

Децембар

44.525

66.013,29

34.302,01

1,49

0,77

Просек 2014.

44.525

66.013,29

34.302,01

1,49

0,77

Индекс 2014/2013.

101,33

101,73

97,7

100,68

96,25