800×600

< <

Министарство
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а,
објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и
потрошачкој корпи за октобар 2017.
године
.

Према тим
подацима, куповна моћ,
мерена односом Просечне, односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето
зараде у октобру 2017. године, мања је у односу на претходни
месец, пре свега због смањења просечне месечне нето зараде. Вредности Просечне,
односно Минималне потрошачке корпе незнатно су повећане у односу на претходни
месец.

1. Просечна потрошачка корпа за месец октобар 2017.
године износила је 69.943,28 динара и
већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,23% или 162,85
динара. У односу на октобар 2016. године Просечна потрошачка корпа већа је за
2,8%.

Минимална потрошачка корпа
за октобар 2017. године износила је 36.369,35
динара
и већа је за 0,1% или 38,87 динара у односу на Минималну потрошачку
корпу из претходног месеца. У односу на октобар 2016. године Минимална
потрошачка корпа већа је за 2,7%.

2. Просечна
месечна зарада без пореза и доприноса
, исплаћена у октобру
2017. године у Републици
Србији, износила је 46.879 динара. У
односу на просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у октобру 2016.
године, номинално је већа за 3,5% и реално је већа за 0,7%.

Просечна зарада без пореза и доприноса,
исплаћена у периоду јануар–октобар 2017. године у Републици Србији, у односу на
просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у периоду јануар–октобар
2016. године, номинално је већа за 4,1% и реално је већа за 0,9%.

3. За покриће Просечне
потрошачке корпе у октобру 2017. године
било је потребно 1,49 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је
довољно 0,78 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у октобру 2016. године била је потребна
1,50 просечна зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,78
просечне зараде.

4. Просечна
месечна нето зарада
по запосленом у Републици Србији у октобру 2017. године износила је 46.879 динара. Посматрано
по градовима, натпросечну нето зараду у октобру 2017. године статистика је регистровала у
Београду (58.359 динара), Новом Саду (52.519 динара), Смедереву (48.918
динара), Ужицу (48.229 динара) и Панчеву (46.918 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у октобру 2017. године
забележена је у Зрењанину (44.995 динара), Сремској Митровици (44.719 динара),
Суботици (43.225 динара), Крагујевцу (42.481 динара), Нишу (41.965 динара),
Шапцу (41.674 динара), Зајечару (41.308 динара), Ваљеву (40.918 динара),
Краљеву (39.935 динара) и Лесковцу (36.734 динара).

5. Посматрано по градовима, у октобру
2017. године куповну моћ изнад
просека Републике имали су Београд, Нови Сад, Смедерево и Ужице. У осталим
градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада покрила је Минималну
потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици
(46.879 динара), у октобру 2017. године највећу нето зараду статистика је регистровала у
делатности Ваздушног саобраћаја (170.965 динара), Рачунарском програмирању и у

Консултантским делатностима (168.368
динара), као и у Управљачким делатностима и саветовању (121.278 динара).

Најнижа нето зарада регистрована је у
делатности Путничких агенција, тур-оператера и резервација (22.784 динара), у
делатностима Кинематографске, телевизијске и музичке продукције (22.918 динара)
и у делатности Уклањање отпадних вода (24.311 динара).

Кретање куповне моћи становништва у Републици
Србији у 2017. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по
запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6


Јануар

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 


Фебруар

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 


Март

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 


Април

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73

 


Мај

47.136

69.390,01

36.031,09

1,47

0,76

 


Јун

49.238

69.566,08

36.090,14

1,41

0,73

 


Јул

48.101

69.511,12

36.069,32

1,45

0,75

 


Август

47.220

69.722,81

36.137,98

1,47

0,77

 


Септембар

48.212

69.780,43

36.330,48

1,45

0,75

 


Октобар

46.879

69.943,28

36.369,35

1,49

0,78