Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне
моћи становништва и потрошачкој корпи за април 2016. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето
зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у априлу 2016. године
већа је од претходног месеца, захваљујући, пре свега, повећању просечне нето
зараде.

1. Просечна потрошачка корпа за месец април 2016. године
износила је 67.098,10 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из
претходног месеца за 0,09% или 61,38 динара.

У односу на април 2015. године Просечна потрошачка корпа
већа је 0,07%.

Минимална потрошачка корпа за април 2016. године износила је
34.943,51 динара и мања је за 0,05% или 17,64 динара, у односу на Минималну
потрошачку корпу из претходног месеца.

У односу на април 2015. године Минимална потрошачка корпа
мања је за 0,12%.

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена
у априлу 2016. године у Републици Србији износила је 49.249 динара.

У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену
у марту 2016. године, номинално је већа за 7,4% и реално је већа за 7,0%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу
2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и
доприноса исплаћену у априлу 2015. године, номинално је већа за 8,0% и реално
је већа за 7,6%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду
јануар–април 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без
пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–април 2015. године, номинално је
већа за 5,4% и реално је већа за 4,2%.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у априлу 2016.
године било је потребно 1,36 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе
било је довољно 0,71 просечне зараде.

У јануару 2016. године за покриће Просечне потрошачке корпе
било је потребно 1,66 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је
довољно 0,87 просечне зараде.

У априлу 2015. године за покриће Просечне потрошачке корпе
било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је
довољно 0,77 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у
априлу 2016. године, износила је 49.249 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у априлу
2016. године, статистика је регистровала у Новом Саду (67.180 динара), Београду
(69.742 динара), Смедереву (51.933 динара) и Панчеву (49.951 динара). Просечна
месечна зарада испод просека Републике у априлу 2016. године, забележена је у
Ужицу (48.810 динара), С. Митровици (47.063 динара), Суботици (44.296 динара),
Зрењанину (42.914 динара), Крагујевцу (42.441 динара), Шапцу (41.834 динара),
Нишу (41.649 динара), Зајечару (41.194 динара), Краљеву (41.104 динара), Ваљеву
(39.143 динара) и Лесковцу (34.493 динара).

5. Посматрано по градовима, у априлу 2016. године куповну
моћ изнад просека Републике имали су Нови Сад, Београд, Смедерево и Ужице. У
свим осталим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада
покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне
потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето
зараде у Републици (49.249 динара) у априлу 2016. године, највећу нето зараду
статистика је регистровала у Управљачким делатностима и саветовању (292.768
динара), Услужним делатностима у рударству (226.135 динара) и Рачунарском
програмирању и консултантским делатностима (212,780 динара). Најнижа нето
зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, туроператора и
резервација (17.734 динара), Кинематографској, телевизијској и музичкој
продукцији (21.519 динара) и Изнајмљивању и лизингу (23.787 динара).

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2016.
години

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

jануар

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

фебруар

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

Март

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

април

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71