Industrijska proizvodnja u septembru 2018. godine veća je za 3,5% u odnosu na prosek 2017. godine, a u periodu januar–septembar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 2,3%.

Prerađivačka industrija u septembru 2018. godine veća je za 7,9% u odnosu na prosek 2017. godine, a u periodu januar–septembar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 2,7%. Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u septembru 2018. godine manja je za 1,2% nego u septembru 2017. godine.  

Posmatrano po sektorima:

1) u septembru 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

 • sektor Prerađivačka industrija – rast od 1,2%,
 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 8,9% i
 • sektor Rudarstvo – pad od 10,0%;
  2) u periodu januar–septembar 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 3,6%,
 • sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,7% i
 • sektor Rudarstvo – pad od 4,5%.
  Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u septembru 2018. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

 • kapitalnih proizvoda (3,2%) i
 • intermedijarnih proizvoda, osim energije (0,6%),
  dok je pad zabeležen u proizvodnji:

 • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (1,1%),
 • energije (4,0%) i
 • trajnih proizvoda za široku potrošnju (8,2%).

Obim industrijske proizvodnje u septembru 2018. godine, u odnosu na septembar 2017, beleži:

– pad u 16 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 68%), a

– rast u 13 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 32%).

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u septembru 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, imale su: proizvodnja električne energije, eksploatacija uglja, proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja duvanskih proizvoda i proizvodnja električne opreme.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 3,0%, a za prerađivačku industriju rast od 4,5%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2018. godine, u odnosu na avgust 2018.godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 3,1%, dok je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 2,3%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u septembru 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji veća je za 3,4%, a u prerađivačkoj industriji veća je za 7,8%.


Saopštenje RZS br. 291/2018

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).