< <

Индустријска
производња у Републици Србији у септембру 2017. године већа је за 7,3% него у
септембру 2016. године, а у односу на просек 2016. године већа је за 7,9%.
Индустријска производња у периоду јануар–септембар 2017. године, у поређењу са
истим периодом 2016. године, већа је за 3,5%. Прерађивачка индустрија је
остварила раст од 6,8% у периоду јануар–септембар 2017. године, у поређењу са
истим периодом 2016. године.

Посматрано по секторима:

1) у
септембру 2017. године
,
у односу на исти месец 2016, забележена су следећа кретања:

     · сектор
Прерађивачка индустрија – раст од 9,0%,

     · сектор Рударство –
раст од 8,0%,

     · сектор Снабдевање
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – без промене;
2) у периоду јануар–септембар 2017.
године
, у поређењу са истим периодом 2016. године, забележена су следећа
кретања:

     · сектор
Прерађивачка индустрија – раст од 6,8%,

     · сектор Рударство –
раст од 1,7%,

     · сектор Снабдевање
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 7,5%.

Подаци о индустријској производњи по
наменским групама
у септембру 2017. године, у односу на исти месец
претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

     · енергије (24%),

     · капиталних
производа (8,0%),

     · интермедијарних производа,
осим енергије (7,5%);

док је пад забележен у
производњи:

     · трајних производа
за широку потрошњу (9,1%) и

     · нетрајних
производа за широку потрошњу (3,9%).

Обим индустријске производње у септембру
2017. године, у односу на септембар 2016, бележи:

– раст у 18 области (учешће у
структури индустријске производње – 68%), а

– пад у 11 области (учешће у структури
индустријске производње – 32%).

Највећи утицај на раст индустријске
производње у септембру 2017. године, у односу на исти месец 2016. године, имале
су: Производња деривата нафте, Производња машина и опреме на другом месту
непоменуте, Производња хемикалија и хемијских производа, Производња производа
од гуме и пластике, Производња металних производа, осим машина.

Десезонирани индекс индустријске
производње за септембар 2017
. године, у односу на просек 2016. године, за индустрију – укупно
показује да је остварен раст од 7,7%, а за прерађивачку индустрију раст од 8,8%.

Десезонирани индекс индустријске
производње за септембар 2017. године, у односу на август 2017.
године, показује да је за индустрију – укупно
остварен раст индустријске производње од 1,1% и да је за прерађивачку
индустрију остварен раст од 0,6%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од
50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку
изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена
индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у
септембру 2017. године, у односу на просек 2016. године, у укупној
индустријској производњи већа је за 6,9%, а у прерађивачкој индустрији већа je
за 11,5%.

Саопштење
РЗС бр. 292/2017

Напомена: Републички завод
за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија,
тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).