Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, br. 292 od 31. 10. 2014, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u septembru 2014. godine manja je za 16,0% nego u septembru 2013. godine, a u odnosu na prosek 2013. godine manja je za 10,0%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–septembar 2014. godine, u poređenju sa istim periodom 2013. godine, manja je za 5,7%.

Posmatrano po sektorima, u septembru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013, zabeležena su sledeća kretanja:

● sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 38,9%,

● sektor Rudarstvo – pad od 29,6%, i

● sektor Prerađivačka industrija – pad od 8,8%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u septembru 2014. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:

● energije (48,8%),

● intermedijarnih proizvoda, osim energije (6,4%), i

● trajnih proizvoda za široku potrošnju (4,2%),

dok je rast zabeležen u proizvodnji:

● netrajnih proizvoda za široku potrošnju (0,1%), i

● kapitalnih proizvoda (3,4%).

Obim industrijske proizvodnje u septembru 2014. godine, u odnosu na septembar 2013, beleži:

– pad kod 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 64%), a

– rast kod 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 36%).

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u septembru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja derivata nafte, Eksploatacija uglja, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda i Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2014, u odnosu na avgust 2014, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 4,6% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 5,6%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2014. godine, u odnosu na prosek 2013, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 14,0%, a za prerađivačku industriju pad od 7,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u septembru 2014. godine, u odnosu na prosek 2013. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 10,0%, a kod prerađivačke industrije veća je za 0,5%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).