Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 316/2015, od 30. 11. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u oktobru 2015. godine veća je za 7,8% nego u oktobru 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 17,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–oktobar 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, veća je za 7,6%.

 Posmatrano po sektorima, u oktobru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014., zabeležena su sledeća kretanja:

● Sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 28,3%,

● Rudarstvo – rast od 10,9%,  i

● Sektor Prerađivačka industrija – rast od 3,2%.

 Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u oktobru 2015. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

● energije (24,2%),

● intermedijarnih proizvoda, osim energije (6,4%),

● trajnih proizvoda za široku potrošnju (5,5%), i

● kapitalnih proizvoda (3,1%),

 

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

● netrajnih proizvoda za široku potrošnju (2,5%).

 

Obim industrijske proizvodnje u oktobru 2015. godine, u odnosu na oktobar 2014. godine beleži:

– rast kod 17 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 63%), a

– pad kod 12 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 37%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u oktobru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, Ostale prerađivačke delatnosti, i Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2015, u odnosu na septembar 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,6% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 0,8%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 7,1%, a za prerađivačku industriju rast od 3,9%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u oktobru 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 17,2%, a kod prerađivačke industrije veća je za 15,8%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).