Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, br. 321 od 28. 11. 2014. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u oktobru 2014. godine manja je za 11,2% nego u oktobru 2013. godine, a u odnosu na prosek 2013. godine veća je za 2,7%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–oktobar 2014. godine, u poređenju sa istim periodom 2013. godine, manja je za 6,3%.

Posmatrano po sektorima, u oktobru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013, zabeležena su sledeća kretanja:

● sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 28,0%,

● sektor Rudarstvo – pad od 17,1%, i

● sektor Prerađivačka industrija – pad od 6,3%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u oktobru 2014. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:

● kapitalnih proizvoda (23,9%),

●  energije (23,8%), i

● intermedijarnih proizvoda, osim energije (8,1%),

dok je rast zabeležen u proizvodnji:

● netrajnih proizvoda za široku potrošnju (0,9%), i

● trajnih proizvoda za široku potrošnju (7,0%).

 
Obim industrijske proizvodnje u oktobru 2014. godine, u odnosu na oktobar 2013, beleži:

– pad kod 18 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 67%), a

– rast kod 11 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 33%).

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u oktobru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, Eksploatacija uglja, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda i Proizvodnja motornih vozila i prokolica.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2014, u odnosu na septembar 2014, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 4,7% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 3,8%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2014. godine, u odnosu na prosek 2013, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 10,5%, a za prerađivačku industriju pad od 4,6%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u oktobru 2014. godine, u odnosu na prosek 2013. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 1,8%, a kod prerađivačke industrije veća je za 10,8%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).