Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u novembru 2016. godine veća je za 1,3% nego u novembru 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015. godine veća je za 9,2%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–novembar 2016. godine, u poređenju sa istim periodom 2015. godine, veća je za 4,6%.

Posmatrano po sektorima, u novembru 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015, zabeležena su sledeća kretanja:

·         sektor Prerađivačka industrija – rast od 4,9%,

·         sektor Rudarstvo – rast od 0,5%, i

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u novembru 2016. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

·         trajnih proizvoda za široku potrošnju (9,6%),

·         intermedijarnih proizvoda, osim energije (6,8%),

·         kapitalnih proizvoda (6,2%), i

·         netrajnih proizvoda za široku potrošnju (3,8%),

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

·         energije (7,1%).

Obim industrijske proizvodnje u novembru 2016. godine, u odnosu na novembar 2015, beleži:

– rast kod 15 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 53%), a

– pad kod 14 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 47%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u novembru 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015. godine, imale su: Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja osnovnih metala, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Eksploatacija ruda metala i Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2016. godine, u odnosu na oktobar 2016.godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 1,3% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 0,5%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 2,6%, a za prerađivačku industriju rast od 4,7%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u novembru 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 8,9%, a kod prerađivačke industrije veća je za 11,0%.

 

Saopštenje RZS br. 345 od 29. 12. 2016. godine

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).