Индустријска производња у Републици Србији у новембру 2015. године већа је за 11,7% него у новембру 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 16,6%. Индустријска производња у периоду јануар–новембар 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, већа је за 7,9%.

Посматрано по секторима, у новембру 2015. године, у односу на исти месец 2014, забележена су следећа кретања:

● Сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 31,8%,

● Рударство – раст од 23,3%,  и

● Сектор Прерађивачка индустрија – раст од 5,8%.

 Подаци о индустријској производњи по наменским групама у новембру 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

● енергије (27,9%),

● интермедијарних производа, осим енергије (10,5%),

● трајних производа за широку потрошњу (5,0%), и

● нетрајних производа за широку потрошњу (2,8%),

 

док је пад забележен у производњи:

● капиталних производа (1,5%).

 

Обим индустријске производње у новембру 2015. године, у односу на новембар 2014, године бележи:

– раст код 22 области (учешће у структури индустријске производње – 71%), а

– пад код 7 oбласти (учешће у структури индустријске производње – 29%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у новембру 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња хемикалија и хемијских производа, Остале прерађивачке делатности, и Производња металних производа, осим машина.

Десезонирани индекс индустријске производње за новембар 2015, у односу на октобар 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 2,2% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 1,5%.

Десезонирани индекс индустријске производње за новембар 2015. године, у односу на просек 2014., за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 9,9%, а за прерађивачку индустрију раст од 5,7%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у новембру 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 16,2%, а код прерађивачке индустрије већа je за 11,2%.

 

Саопштење РЗС бр. 350 од 30. 12. 2015.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).