Индустријска производња у Републици Србији у мају 2017. године већа је за 6,2% него у мају 2016. године, а у односу на просек 2016. године већа је за 5,9%. Индустријска производња у периоду јануар–мај 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године, већа је за 1,2%.

Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2017. године, у односу на април 2017. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 4,1% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 3,3%.

Посматрано по секторима, у мају 2017. године, у односу на исти месец 2016, забележена су следећа кретања:

– сектор Рударство – раст од 10,0%,

– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 9,2%, и

– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 6,3%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у мају 2017. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

– трајних производа за широку потрошњу (20,3%),

– интермедијарних производа, осим енергије (10,9%), и

– нетрајних производа за широку потрошњу (9,3%), и

– капиталних производа (9,0%),

 док је пад забележен у производњи:

 – енергије (3,5%).

Обим индустријске производње у мају 2017. године, у односу на мај 2016, бележи:

раст код 21 области (учешће у структури индустријске производње – 68%), а

пад код 8 области (учешће у структури индустријске производње – 32%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у мају 2017. године, у односу на исти месец 2016. године, имале су: Производња хемикалија и хемијских производа, Производња прехрамбених производа, Производња машина и опреме на другом месту непоменуте, Производња металних производа осим машина и Експлоатација угља.

Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2017. године, у односу на просек 2016. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 5,7%, а за прерађивачку индустрију раст од 8,8%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у мају 2017. године, у односу на просек 2016. године, код укупне индустријске производње већа је за 4,8%, а код прерађивачке индустрије већа je за 10,2%.

Саопштење РЗС бр. 178/2017

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).