Индустријска производња у Републици Србији у мају 2016.
године већа је за 0,9% него у мају 2015. године, а у односу на просек 2015.
године већа је за 2,5%. Индустријска производња у периоду јануар–мај 2016.
године, у поређењу са истим периодом 2015. године, већа је за 8,0%.

Посматрано по секторима, у мају 2016. године, у односу на
исти месец 2015, забележена су следећа кретања:

● сектор Прерађивачка индустрија – раст од 2,9%,

● сектор Рударство – раст од 2,4%, и

● сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и
климатизација – пад од 7,4%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у
мају 2016. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je
дошло до раста у производњи:

● интермедијарних производа, осим енергије (8,8%),

док је пад забележен у производњи:

● капиталних производа (0,4%),

● нетрајних производа за широку потрошњу (1,3%),

● трајних производа за широку потрошњу (1,5%), и

● енергије (3,9%).

Обим индустријске производње у мају 2016. године, у односу
на мај 2015, бележи:

раст код 18 области (учешће у структури индустријске
производње – 56%), а

пад код 11 области (учешће у структури индустријске
производње – 44%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у мају 2016.
године, у односу на исти месец 2015. године, имале су: Производња производа од
гуме и пластике, Производња деривата нафте, Експлоатација руда метала,
Производња електричне опреме и Производња хемикалија и хемијских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2016.
године, у односу на април 2016. године показује да је за индустрију – укупно
остварен пад индустријске производње од 5,4% и да је за прерађивачку индустрију
остварен пад од 6,3%.

Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2016.
године, у односу на просек 2015. године за индустрију – укупно показује да је
остварен раст од 2,4%, а за прерађивачку индустрију раст од 3,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која
нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних
јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске
производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у мају 2016.
године, у односу на просек 2015. године, код укупне индустријске производње
већа је за 2,2%, а код прерађивачке индустрије већа je за 7,4%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не
располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у
обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 165 од 30. 6. 2016.