Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 166/2015, od 30. 6. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u maju 2015. godine veća je za 17,7% nego u maju 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 9,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–maj 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, veća je za 2,0%.

 Posmatrano po sektorima, u maju 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014, zabeležena su sledeća kretanja:

● Sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 48,8%, 

● Sektor Rudarstvo – rast od 23,9% i

● Sektor Prerađivačka industrija – rast od 11,0%.

 Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u maju 2015. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

● energije (35,9%),

● kapitalnih proizvoda (14,2%),

● intermedijarnih proizvoda, osim energije (11,7,%),

● netrajnih proizvoda za široku potrošnju (10,7%) i

● trajnih proizvoda za široku potrošnju (6,1%).

 Obim industrijske proizvodnje u maju 2015. godine, u odnosu na maj 2014. beleži:

– rast kod 21 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 89%), a

– pad kod 8 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 11%).

 Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u maju 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja mašina i opreme, Proizvodnja osnovnih metala i Proizvodnja pića.

 Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2015. godine, u odnosu na april 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 6,2%, a za prerađivačku industriju rast od 2,7%.

 Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 14,2%, a za prerađivačku industriju rast od 9,1%.

 Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u maju 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 9,4%, a kod prerađivačke industrije veća je za 9,4%.

 Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).