Индустријска производња у Републици Србији у јуну 2016. године мања је за 2,2% него у јуну 2015. године, а у односу на просек 2015. године већа је за 2,8%. Индустријска производња у периоду јануар–јун 2016. године, у поређењу са истим периодом 2015. године, већа је за 6,1%.
Посматрано по секторима, у јуну 2016. године, у односу на исти месец 2015, забележена су следећа кретања:
● сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 20,3%,
● сектор Рударство – пад од 17,3%, и
● сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,7%.
Подаци о индустријској производњи по наменским групама у јуну 2016. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:
● енергије (16,8%), и
● капиталних производа (6,0%).
док је раст забележен у производњи:
● интермедијарних производа, осим енергије (6,8%),
● нетрајних производа за широку потрошњу (3,8%), и
● трајних производа за широку потрошњу (0,1%).
Обим индустријске производње у јуну 2016. године, у односу на јун 2015, бележи:
– раст код 19 области (учешће у структури индустријске производње – 63%), а
– пад код 10 области (учешће у структури индустријске производње – 37%).
Највећи утицај на пад индустријске производње у јуну 2016. године, у односу на исти месец 2015. године, имале су: Снабдевање ел. енергијом, Експлоатација угља, Производња моторних возила и приколица, Производња машина и опреме на другом месту непоменуте, и Производња папира и производа од папира.
Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2016. године, у односу на мај 2016. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 0,9% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 1,6%.
Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2016. године, у односу на просек 2015. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 1,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,8%.
Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јуну 2016. године, у односу на просек 2015. године, код укупне индустријске производње већа је за 1,6%, а код прерађивачке индустрије већа je за 11,3%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Саопштење РЗС бр. 201 од 29. 7. 2016.