Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 226/2015, od 31. 8. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u julu 2015. godine veća je za 13,0% nego u julu 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 9,6%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–jul 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, veća je za 6,1%.

Posmatrano po sektorima, u julu 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014., zabeležena su sledeća kretanja:

● Sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 50,3%,

● Sektor Rudarstvo – rast od 39,6%  i

● Sektor Prerađivačka industrija – rast od 3,8%.

 Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u julu 2015. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

● energije (36,7%),

● netrajnih proizvoda za široku potrošnju (10,5%), i

● intermedijarnih proizvoda, osim energije (3,9,%),

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

● kapitalnih proizvoda (6,1%), i

● trajnih proizvoda za široku potrošnju (6,8%).

Obim industrijske proizvodnje u julu 2015. godine, u odnosu na jul 2014., godine beleži:

rast kod 17 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 72%), a

pad kod 12 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 28%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u julu 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja duvanskih proizvoda, Proizvodnja prehrambenih proizvoda i Proizvodnja osnovnih metala.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jul 2015, u odnosu na jun 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 1,7% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 1,6%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jul 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 10,5%, a za prerađivačku industriju rast od 4,9%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u julu 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 10,2%, a kod prerađivačke industrije veća je za 8,0%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).