< <

Индустријска производња у Републици Србији у
јануару 2018. године већа је за 10,6% у односу на јануар 2017. године, а у
односу на просек 2017. године мања је за 6,0%.

Посматрано по секторима, у јануару 2018. године, у односу на исти
месец 2017. године, забележена су следећа кретања:

– сектор
Прерађивачка индустрија – раст од 11,3%,

– сектор
Рударство – раст од 9,3% и

– сектор
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација –  раст од
8,5%.

Подаци о
индустријској производњи – по наменским
групама
– у јануару 2018. године, у односу на јануар претходне године,
показују да je дошло до раста у производњи:

– трајних
производа за широку потрошњу – за 27,7%,

– интермедијарних
производа, осим енергије – за 22,3%,

– енергије – за
9,5% и

– нетрајних
производа за широку потрошњу – за 3,8%;

док је пад
забележен у производњи

– капиталних
производа – за 1,7%.

Обим индустријске
производње у јануару 2018. године, у односу на јануар 2017. године, бележи:

– раст у 25 области
(учешће у структури индустријске производње – 82%) и

– пад у 4 области
(учешће у структури индустријске производње – 18%).

Највећи утицај на
раст индустријске производње у јануару 2018. године, у односу на јануар 2017.
године, имале су: производња производа од неметалних минерала, производња
хемикалија и хемијских производа, производња електричне енергије, производња
основних метала и производња деривата нафте.

Десезонирани индекс индустријске производње за јануар 2018. године, у односу на децембар
2017. године, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске
производње од 4,2% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 4,3%.

Десезонирани
индекс индустријске производње за јануар 2018. године, у односу на просек 2017.
године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 5,9%, а за
Прерађивачку индустрију раст од 6,8%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису
обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних
јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске
производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јануару 2018.
године, у односу на просек 2017. године, у укупној индустријској производњи
мања је за 5,0%, а у Прерађивачкој индустрији мања je за 14,7%.

Саопштење РЗС бр.
47/2018

Напомена: Републички
завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и
Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију
(укупно).