Индустријска производња у периоду јануар–фебруар 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године,  већа је за 0,7%. Посматрано по секторима, у периоду јануар – фебруар 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године, у сектору Прерађивачка индустрија остварен је раст од 5,5%, у сектору Рударство забележен је пад од 2,9%, а у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација забележен је пад од 9,8%.
Индустријска производња у Републици Србији у фебруару 2017. године мања је за 1,7% него у фебруару 2016. године, а у односу на просек 2016. године мања је за 8,2%. Посматрано по секторима у фебруару 2017. године, у односу на исти месец 2016, забележена су следећа кретања:

– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 2,5%,

– сектор Рударство– пад од 1,4%, и

– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 12,8%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у фебруару 2017. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

– капиталних производа (7,3%),

– трајних производа за широку потрошњу (5,5%), и

– интермедијарних производа, осим енергије (4,9%),

пад је забележен у производњи:

– енергије (10,4%),

док су

– нетрајни производи за широку потрошњу остали на истом нивоу.

Обим индустријске производње у фебруару 2017. године, у односу на фебруар 2016, бележи:

– раст у 15 области (учешће у структури индустријске производње – 55%), а

– пад у 14 области (учешће у структури индустријске производње – 45%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у фебруару 2017. године, у односу на исти месец 2016. године, имале су: Производња електричне енергије, Штампање и умножавање аудио и видео записа, Производња деривата нафте, Поправка и монтажа машина и опреме, и Прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2017. године, у односу на јануар 2017. године, показује да је за индустрију укупно остварен раст индустријске производње од 1,7% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 2,1%.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2017. године, у односу на просек 2016. године, за индустрију укупно показује да је остварен раст од 0,7%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,3%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у фебруару 2017. године, у односу на просек 2016. године, у укупној индустријској производњи мања је за 8,4%, а у прерађивачкој индустрији мања je за 11,7%.

 

Саопштење РЗС бр. 81/2017

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).