Industrijska proizvodnja u periodu januar–februar 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine,  veća je za 0,7%. Posmatrano po sektorima, u periodu januar – februar 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, u sektoru Prerađivačka industrija ostvaren je rast od 5,5%, u sektoru Rudarstvo zabeležen je pad od 2,9%, a u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabeležen je pad od 9,8%.
Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u februaru 2017. godine manja je za 1,7% nego u februaru 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine manja je za 8,2%. Posmatrano po sektorima u februaru 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016, zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,5%,

– sektor Rudarstvo– pad od 1,4%, i

– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 12,8%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u februaru 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– kapitalnih proizvoda (7,3%),

– trajnih proizvoda za široku potrošnju (5,5%), i

– intermedijarnih proizvoda, osim energije (4,9%),

pad je zabeležen u proizvodnji:

– energije (10,4%),

dok su

– netrajni proizvodi za široku potrošnju ostali na istom nivou.

Obim industrijske proizvodnje u februaru 2017. godine, u odnosu na februar 2016, beleži:

– rast u 15 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 55%), a

– pad u 14 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 45%).

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u februaru 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, Proizvodnja derivata nafte, Popravka i montaža mašina i opreme, i Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2017. godine, u odnosu na januar 2017.godine, pokazuje da je za industriju ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 1,7% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 2,1%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 0,7%, a za prerađivačku industriju rast od 4,3%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u februaru 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji manja je za 8,4%, a u prerađivačkoj industriji manja je za 11,7%.

 

Saopštenje RZS br. 81/2017

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).