Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, br. 79 od 31. 3. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u februaru 2015. godine manja je za 3,3% nego u februaru 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine manja je za 6,3%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–februar 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, manja je za 3,1%.

Posmatrano po sektorima, u februaru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014, zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 14,7%,

– sektor Rudarstvo – pad od 13,6%, i

– sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,6%.

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u februaru 2015. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:

– energije (14,2%),

– trajnih proizvoda za široku potrošnju (3,7%), i

– intermedijarnih proizvoda, osim energije (2,7%),

 dok je rast zabeležen u proizvodnji:

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (6,7%), i

– kapitalnih proizvoda (12,7%).

 Obim industrijske proizvodnje u februaru 2015. godine, u odnosu na februar 2014, beleži:

– pad kod 17 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 52%), a

– rast kod 12 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 48%).

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u februaru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja derivata nafte, Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja i Proizvodnja električne opreme.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2015, u odnosu na januar 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 2,8% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 4,6%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za februar 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 1,6%, a za prerađivačku industriju rast od 3,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u februaru 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 6,4%, a kod prerađivačke industrije manja je za 12,1%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).