Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, br. 20 od 30. 1. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u decembru 2014. godine manja je za 5,3% nego u decembru 2013. godine, a u odnosu na prosek 2013. godine manja je za 0,2%. Industrijska proizvodnja u 2014. godini, u poređenju sa 2013. godinom, manja je za 6,5%.

Posmatrano po sektorima, u decembru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013, zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 30,4%,

– sektor Rudarstvo – pad od 30,2%, i

– sektor Prerađivačka industrija – rast od 6,4%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u decembru 2014. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:

– energije (26,6%),

– kapitalnih proizvoda (3,6%), i

– intermedijarnih proizvoda, osim energije (0,1%),

 

dok je rast zabeležen u proizvodnji:

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (14,1%), i

– trajnih proizvoda za široku potrošnju (1,2%).

Obim industrijske proizvodnje u decembru 2014. godine, u odnosu na decembar 2013, beleži:

– pad kod 17 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 58%), a

– rast kod 12 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 42%).

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u decembru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda i Proizvodnja proizvoda od gume i plastike.

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje 2014. godini, u odnosu na 2013. godinu, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, Eksploatacija uglja, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda i Eksploatacija ruda metala.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za decembar 2014, u odnosu na novembar 2014, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 0,3% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 1,4%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za decembar 2014. godine, u odnosu na prosek 2013, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 8,9%, a za prerađivačku industriju pad od 0,3%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u decembru 2014. godine, u odnosu na prosek 2013. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 0,6%, a kod prerađivačke industrije veća je za 6,4%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).