Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 137/2015, od 29. 5. 2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u aprilu 2015. godine manja je za 0,1% nego u aprilu 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 5,4%.

Industrijska proizvodnja u periodu januar–april 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, manja je za 1,5%.

Posmatrano po sektorima, u aprilu 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014, zabeležena su sledeća kretanja:

 Sektor Rudarstvo – pad od 7,4%,

 Sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 3,1%  i

 Sektor Prerađivačka industrija – rast od 1,6%.

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u aprilu 2015. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:

 trajnih proizvoda za široku potrošnju (13%),

 energije (2,6%) i

 intermedijarnih proizvoda, osim energije (0,3,%).

 

dok je rast zabeležen u proizvodnji:

 kapitalnih proizvoda (3,9%), i

 netrajnih proizvoda za široku potrošnju (2,6%).

 

Obim industrijske proizvodnje u aprilu 2015. godine, u odnosu na april 2014, beleži:

– pad kod 16 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 52%), a

– rast kod 13 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 48%).

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u aprilu 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija ruda metala, Proizvodnja električne opreme, Prerada drveta i proizvoda od drveta, osim nameštaja,  Proizvodnja motornih vozila i prikolica .

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za april 2015, u odnosu na mart 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 1,2% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 3,0%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za april 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 6,1%, a za prerađivačku industriju rast od 3,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u aprilu 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 5,6%, a kod prerađivačke industrije veća je za 4,6%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).