800×600
<
<<

KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA

31 godina

obaveštava pravničku i drugu
naučnu i stručnu javnost da raspisuje 

K O N K U R S 

            Za prijem i objavljivanje referata
povodom 31.
susreta učesnika Kopaoničke škole  koji
će se održati od 13.
do 17.
decembra 2018.
godine pod stalnim naslovom «Pravda i pravo».
                                                           Opšta
tema ovogodišnjeg skupa je

PRAVO
 I  ZAPOVEST  RAZUMA

            U okviru opšte teme sami kandidati, shodno
Heksagonu Kopaoničke škole prirodnog prava, biraju niže navedene oblasti u kojima mogu konkurisati, označavajući temu po slobodnom izboru. Tako izabrana
tema se obrađuje ili sa stanovišta jedne ili više pravnih disciplina.

            Prioritet u prihvatanju referata za
objavljivanje imaju autori koji su prethodnih godina neposredno izlagali svoje radove na susretima
Kopaoničke škole. Odluku o
prijemu i objavljivanju radova
donosi Uređivački odbor. Broj i način objavljenih radova koji ispunjavaju
naučne standarde, određuje se u zavisnosti od finansijskih mogućnosti.  

            Radovi
učesnika koji ispunjavaju predviđene standarde biće publikovani na odgovarajući
način, u zavisnosti od finansijskih mogućnosti. Učesnici čiji radovi zadovoljavaju
odgovarajuće standarde, dužni su da uz svoj rad dostave svojeručno potpisanu izjavu da će na Savetovanju usmeno prezentirati
svoj rad.Bez ove izjave rukopis se neće uzimati u obzir.

            Uslovi neophodni za
uzimanje rada u razmatranje od strane Uređivačkog odbora:

            Dužina
rada
: najviše do
16 stranica

            Font:
Times New Roman, veličina
12, prored 1,5.

             Rezime: na engleskom ili drugim svetskim jezicima, prilaže se na kraju
rada, na pola stranice, najviše 14 redova, u istom fontu i proredu kao i rad

            Fusnote: ispod teksta, font Times New Roman, veličina 10, bez proreda

            U radu moraju biti naznačeni ime i prezime autora, zvanje i zanimanje, potpuna
adresa i kontakt telefon  i
 email.

.           Krajnji rok za podnošenje rada: 25.
avgust 2018. godine, a za
inostrane autore 25.
septembar 2018. godine. Sa
posebnom zahvalnošću primaju se radovi predati i pre
krajnjeg roka.

            Način podnošenja rada: referat se
dostavlja u elektronskoj formi kao i u papirnoj verziji. Rad se šalje elektronskim
putem na adresu e-mail: upj@Eunet.rs. Udruženje
pravnika Srbije, 11000 Beograd, Krunska 74, telefon: +381 11 244-6910.

            Rad koji ne ispunjava bilo koji od navedenih
uslova neće biti uzet u razmatranje
.

            Oblasti u kojima se može konkurisati čine tradicionalni
Heksagon Kopaoničke škole:

            I        Pravo na život (život, zdravlje,
ekologija,sport).

         II   Pravo
na slobodu
(sloboda misli i
izražavanja, sloboda ličnosti, sloboda kretanja, sloboda veroispovesti,
krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti, upravno-pravna zaštita slobode ).

            III     Pravo na imovinu (svojina,
kodifikacije, svojina i druga stvarna prava, svojina i nasleđe,
denacionalizacija, privatizacija, porezi i poreska politika, nepokretnosti,
ugovor i odgovornost za štetu, privredna društva, privredni ugovori, banke i
bankarski poslovi, osiguranje, radni odnosi). Prednacrt Građanskog zakonika
Republike Srbije sajt: www.kopaonikschool.org

             IV     Pravo na intelektualnu tvorevinu
(autorsko pravo, pravo industrijske svojine, pravo učestvovanja u kulturnom
životu).

   V      Pravo na pravdu (opšta značenja, sud u
koneksitetu pravde, nezavisnost sudstva, ustavno sudstvo, sudska praksa  i uloga suda, arbitraže međunarodne i domaće,
međunarodni odnosi i pravda, pravo Evropske unije, pravna zaštita izbeglica i
prognanih lica).

       VI      Pravo na pravnu državu (teorija pravne
države, ustavno pravna pitanja,
vladavina i nevladavina   prava u praksi)

            Učesnici
konkursa mogu se obavestiti o rezultatima konkursa oko 20.
oktobra 20
18.
godine.