КОПАОНИЧКА ШКОЛА ПРИРОДНОГ ПРАВА – 30 ГОДИНА

Обавештава правничку и другу научну и стручну јавност да ће се  Јубиларни XXX Сусрети одржати на Копаонику у традиционалном термину 12. – 17. децембра 2017. год. са општом темом Праведно право и стварност

Као и ранијих година рад ће се одвијати у 23 Секцијe у оквиру Хексагона Копаоничке школе природног права:право на живот, слободу, имовину, интелектуалну творевину,правду и правну државу.

Радови учесника који испуњавају предвиђене стандарде биће публиковани на одговарајући начин, у зависности од финансијских могућности. Учесници чији радови буду објављени дужни су да уз свој рад доставе својеручно потписану изјаву да ће на Саветовању усмено презентирати свој рад.

Учесници добијају публиковани материјал са могућношћу избора штампаног материјалa или у електронској форми.
На овогодишњем Сусрету Копаоничке школе природног права наставља се  Јавна дискусија о Преднацрту Грађанског законика Републике Србије (општи део, облигационо право, стварно право, породични односи,наслеђивање) који садржи око 2800 чланова и 480 алтернативних предлога, што чини повод за одржавање Јавне расправе која треба да обухвати различите правничке средине, почев од правне науке, па преко судске и пословне праксе, све до појединих специјализованих удружења правника.

Обавештава се правничка јавност да је Извршни организатор отпочео са продајом и пријавом резервација која ће трајати до попуне смештајних капацитета. 

Посебно се указује да су цене за овогодишње одржавање Копаоничке школе природног права остале исте у дугогодишњој сарадњи са Извршним организатором.

Извршни организатор: MK MOUNTAIN RESORT, 11000 Београд, Таковска 45a, Тел: 011/6557-585; 011/6557-586; Fax: 011/3284-775: E-mail: info@mkresort.com; www.mkresort.com.

                                                             КОПАОНИЧКА ШКОЛА ПРИРОДНОГ ПРАВА
                                                                                          30 година

                                             обавештава правничку и другу научну и стручну јавност да расписује

                                                                                        К О Н К У Р С

За пријем и објављивање реферата поводом 30. сусрета учесника Копаоничке школе  који ће се одржати од 13. до 17. децембра 2017. године под сталним насловом «Правда и право». 

Општа тема овогодишњег скупа је

                                                                 ПРАВЕДНО ПРАВО   И   СТВАРНОСТ

У оквиру опште теме сами кандидати, сходно Хексагону Копаоничке школе природног права, бирају ниже наведене области у којима могу конкурисати, означавајући тему по слободном избору. Тако изабрана тема се обрађује или са становишта једне или више правних дисциплина, а нарочито са становишта Преднацрта Грађанског законика Републике Србије који је припремљен за јавну расправу са алтернативним предлозима.
Приоритет у прихватању реферата за објављивање имају aутори који су претходних година непосредно излагали своје радове на сусретима Копаоничке школе. Одлуку о пријему и објављивању радова доноси Уређивачки одбор. Број и начин објављених радова који испуњавају научне стандарде, одређује се у зависности од финансијских могућности.  
Радови учесника који испуњавају предвиђене стандарде биће публиковани на одговарајући начин, у зависности од финансијских могућности. Учесници чији радови буду објављени дужни су да уз свој рад доставе својеручно потписану изјаву да ће на Саветовању усмено презентирати свој рад.
            Услови нeопходни за узимање рада у разматрање од стране Уређивачког одбора:
Дужина рада: највише до 16 страница
Фонт: Times New Roman, величина 12, проред 1,5.
             Резиме: на енглеском или другим светским језицима, прилаже се на крају рада, на пола странице, највише 14 редова, у истом фонту и прореду као и рад
Фусноте: испод текста, фонт Times New Roman, величина 10, без прореда
У раду морају бити назначени име и презиме аутора, звање и занимање, потпуна адреса и контакт телефон, факс и/или e-mail.
. Крајњи рок за подношење рада: 25. август 2017. године, а за иностране ауторе 25. септембар 2017. године. Са посебном захвалношћу примају се радови предати и пре крајњег рока.
Начин подношења рада: реферат се доставља у електронској форми као и у папирној верзији. Рад се шаље електронским путем на адресу e-mail: upj@Eunet.rs. Удружење правника Србије, 11000 Београд, Крунска 74, телефон: +381 11 244-6910, факс: + 381 11 244-3024.
Рад који не испуњава било који од наведених услова неће бити узет у разматрање.
Области у којима се може конкурисати чине традиционални Хексагон Копаоничке школе:
I Право на живот (живот, здравље, екологија,спорт).
II Право на слободу (слобода мисли и изражавања, слобода личности, слобода кретања, слобода вероисповести, кривично-правна и процесна заштита личности, управно-правна заштита слободе ).
III Право на имовину (својина, кодификације, својина и друга стварна права, својина и наслеђе, денационализација, приватизација, порези и пореска политика, непокретности, уговор и одговорност за штету, привредна друштва, привредни уговори, банке и банкарски послови, осигурање, радни односи).
IV Право на интелектуалну творевину (ауторско право, право индустријске својине, право учествовања у културном животу).
V Право на правду (општа значења, суд у конекситету правде, независност судства, уставно судство, судска пракса  и улога суда, арбитраже међународне и домаће, међународни односи и правда, право Европске уније, правна заштита избеглица и прогнаних лица).
VI Право на правну државу (теорија правне државе, уставно правна питања, владавина и невладавина   права у пракси)
Учесници конкурса могу се обавестити о резултатима конкурса око 20. октобра 2017. године.