KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA – 30 GODINA

Obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da će se  Jubilarni XXX Susreti održati na Kopaoniku u tradicionalnom terminu 12. – 17. decembra 2017. god. sa opštom temom Pravedno pravo i stvarnost

Kao i ranijih godina rad će se odvijati u 23 Sekcije u okviru Heksagona Kopaoničke škole prirodnog prava:pravo na život, slobodu, imovinu, intelektualnu tvorevinu,pravdu i pravnu državu.

Radovi učesnika koji ispunjavaju predviđene standarde biće publikovani na odgovarajući način, u zavisnosti od finansijskih mogućnosti. Učesnici čiji radovi budu objavljeni dužni su da uz svoj rad dostave svojeručno potpisanu izjavu da će na Savetovanju usmeno prezentirati svoj rad.

Učesnici dobijaju publikovani materijal sa mogućnošću izbora štampanog materijala ili u elektronskoj formi.
Na ovogodišnjem Susretu Kopaoničke škole prirodnog prava nastavlja se  Javna diskusija o Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije (opšti deo, obligaciono pravo, stvarno pravo, porodični odnosi,nasleđivanje) koji sadrži oko 2800 članova i 480 alternativnih predloga, što čini povod za održavanje Javne rasprave koja treba da obuhvati različite pravničke sredine, počev od pravne nauke, pa preko sudske i poslovne prakse, sve do pojedinih specijalizovanih udruženja pravnika.

Obaveštava se pravnička javnost da je Izvršni organizator otpočeo sa prodajom i prijavom rezervacija koja će trajati do popune smeštajnih kapaciteta. 

Posebno se ukazuje da su cene za ovogodišnje održavanje Kopaoničke škole prirodnog prava ostale iste u dugogodišnjoj saradnji sa Izvršnim organizatorom.

Izvršni organizator: MK MOUNTAIN RESORT, 11000 Beograd, Takovska 45a, Tel: 011/6557-585; 011/6557-586; Fax: 011/3284-775: E-mail: info@mkresort.com; www.mkresort.com.

                                                             KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA
                                                                                          30 godina

                                             obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da raspisuje

                                                                                        K O N K U R S

Za prijem i objavljivanje referata povodom 30. susreta učesnika Kopaoničke škole  koji će se održati od 13. do 17. decembra 2017. godine pod stalnim naslovom «Pravda i pravo». 

Opšta tema ovogodišnjeg skupa je

                                                                 PRAVEDNO PRAVO   I   STVARNOST

U okviru opšte teme sami kandidati, shodno Heksagonu Kopaoničke škole prirodnog prava, biraju niže navedene oblasti u kojima mogu konkurisati, označavajući temu po slobodnom izboru. Tako izabrana tema se obrađuje ili sa stanovišta jedne ili više pravnih disciplina, a naročito sa stanovišta Prednacrta Građanskog zakonika Republike Srbije koji je pripremljen za javnu raspravu sa alternativnim predlozima.
Prioritet u prihvatanju referata za objavljivanje imaju autori koji su prethodnih godina neposredno izlagali svoje radove na susretima Kopaoničke škole. Odluku o prijemu i objavljivanju radova donosi Uređivački odbor. Broj i način objavljenih radova koji ispunjavaju naučne standarde, određuje se u zavisnosti od finansijskih mogućnosti.  
Radovi učesnika koji ispunjavaju predviđene standarde biće publikovani na odgovarajući način, u zavisnosti od finansijskih mogućnosti. Učesnici čiji radovi budu objavljeni dužni su da uz svoj rad dostave svojeručno potpisanu izjavu da će na Savetovanju usmeno prezentirati svoj rad.
            Uslovi neophodni za uzimanje rada u razmatranje od strane Uređivačkog odbora:
Dužina rada: najviše do 16 stranica
Font: Times New Roman, veličina 12, prored 1,5.
             Rezime: na engleskom ili drugim svetskim jezicima, prilaže se na kraju rada, na pola stranice, najviše 14 redova, u istom fontu i proredu kao i rad
Fusnote: ispod teksta, font Times New Roman, veličina 10, bez proreda
U radu moraju biti naznačeni ime i prezime autora, zvanje i zanimanje, potpuna adresa i kontakt telefon, faks i/ili e-mail.
. Krajnji rok za podnošenje rada: 25. avgust 2017. godine, a za inostrane autore 25. septembar 2017. godine. Sa posebnom zahvalnošću primaju se radovi predati i pre krajnjeg roka.
Način podnošenja rada: referat se dostavlja u elektronskoj formi kao i u papirnoj verziji. Rad se šalje elektronskim putem na adresu e-mail: upj@Eunet.rs. Udruženje pravnika Srbije, 11000 Beograd, Krunska 74, telefon: +381 11 244-6910, faks: + 381 11 244-3024.
Rad koji ne ispunjava bilo koji od navedenih uslova neće biti uzet u razmatranje.
Oblasti u kojima se može konkurisati čine tradicionalni Heksagon Kopaoničke škole:
I Pravo na život (život, zdravlje, ekologija,sport).
II Pravo na slobodu (sloboda misli i izražavanja, sloboda ličnosti, sloboda kretanja, sloboda veroispovesti, krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti, upravno-pravna zaštita slobode ).
III Pravo na imovinu (svojina, kodifikacije, svojina i druga stvarna prava, svojina i nasleđe, denacionalizacija, privatizacija, porezi i poreska politika, nepokretnosti, ugovor i odgovornost za štetu, privredna društva, privredni ugovori, banke i bankarski poslovi, osiguranje, radni odnosi).
IV Pravo na intelektualnu tvorevinu (autorsko pravo, pravo industrijske svojine, pravo učestvovanja u kulturnom životu).
V Pravo na pravdu (opšta značenja, sud u koneksitetu pravde, nezavisnost sudstva, ustavno sudstvo, sudska praksa  i uloga suda, arbitraže međunarodne i domaće, međunarodni odnosi i pravda, pravo Evropske unije, pravna zaštita izbeglica i prognanih lica).
VI Pravo na pravnu državu (teorija pravne države, ustavno pravna pitanja, vladavina i nevladavina   prava u praksi)
Učesnici konkursa mogu se obavestiti o rezultatima konkursa oko 20. oktobra 2017. godine.