Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od 8. 12. 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine (u daljem tekstu: Zakon).

Zakonom se uređuju opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Osnovne cifre u budžetu

Budžetom Republike Srbije za 2019. godinu previđeni su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 1.246,2 mlrd. dinara, što predstavlja povećanje od 2% u odnosu na iznos predviđen revidiranom procenom za 2018. godinu. Budžetom su predviđeni ukupni rashodi u visini od 1.269,1 milijardu dinara, što daje predviđeni deficit od 22,9 milijardi dinara, odnosno 0,4% BDP-a. Projekcija prihoda budžeta je konzervativna, projektovan je realni rast BDP-a od 3,5% i prosečna inflacija od 2,3%…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.