1. UVOD

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 113/2017 od 17. 12. 2017. godine (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je stupio na snagu 25. 12. 2017. godine, a primenjuje se od 1. jula 2018. godine.
Odredbe ovog zakona predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i odnose se na poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, kao i za posebne podsticaje za rađanje dece i podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deci bez roditeljskog staranja. Odredbe Zakona zasnovane su na pravu i dužnosti roditelja da podižu i vaspitavaju decu, pravu deteta na uslove života koji mu omogućavaju pravilan razvoj i obavezi države da podrži dobrobit porodice, deteta i budućih generacija. Otuda ovaj zakon predstavlja ne samo opredeljenje države u oblasti socijalne politike već i istovremeno, uključujući demografske potrebe, važan instrument populacione politike.
Ono što je bitno je da se ovim novim zakonskim rešenjima olakšava postupak ostvarivanja prava i proširuje obuhvat korisnika, pri čemu se ne ugrožavaju sredstva predviđena budžetom za ove namene, a usklađuju se i pojedine odredbe sa propisima EU. Pored toga, nova zakonska rešenja doprinose i ispunjavanju ciljeva utvrđenih Programom ekonomskih reformi za period 2016–2018, koji je usvojen od strane Vlade i predviđa povećanje iznosa sredstava za sprovođenje mera socijalne zaštite. Takođe, Zakonom se uspostavlja i dodatna zaštita dece iz posebno ranjivih grupa (deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deca bez roditeljskog staranja i deca korisnici novčane socijalne pomoći), a sama primena zakonskih rešenja omogućiće smanjenje potrebne dokumentacije i direktnu isplatu prava, kao i bolju zaštićenost zaposlene porodilje čiji redovni prihodi u periodu korišćenja odsustva neće biti uslovljeni voljom i trenutnim finansijskim stanjem poslodavca.
Radi konkretne primene Zakona doneti su i sledeći podzakonski akti:
1) Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 58/2017 od 27. 7. 2018. godine, stupio na snagu 27. 7. 2018. godine – u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se utvrđuju bliži uslovi i način ostvarivanja prava od opšteg interesa utvrđenih Zakonom;
2) Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta („Sl. glasnik RS” broj 56/2018 od 18. 7. 2018. godine, stupio na snagu 18. 7. 2018. godine) kojim se utvrđuju bliži uslovi, postupak i način ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, kao i sastav, nadležnost i način rada komisije koja daje mišljenje o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta i nivou funkcionalnosti dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava;
3) Uredba o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečjeg dodatka („Sl. glasnik RS”, broj 54/2018 od 13. 7. 2018. godine, stupila na snagu 13. 7. 2018. godine), kojom se propisuju nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečjeg dodatka.
Prava koja omogućava Zakon
Predmet Zakona je uređivanje finansijske podrške porodici sa decom, a cilj Zakona je da se ta sredstva finansijske podrške porodici sa decom dodeljuju radi:
1) poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece,
2) usklađivanja rada i roditeljstva,
3) posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece i
4) poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.