На основу члана 32. Закона о становању („Сл. гласник РС“, бр. 50/92… и 99/2011), министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре утврдио је да коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење стана у друштвеној и државној својини и својини грађана износи 0,193009 у шестомесечном обрачунском периоду јул–децембар 2015. године („Сл. гласнику РС“, бр. 79/2015 од 7. 8. 2015).

Наиме, поменутим чланом 32. Закона прописано је да се закупнина за стан у друштвеној и државној својини и својини грађана утврђује у зависности од површине стана, квалитета стана и зграде у којој се налази стан, а изражава се бројем бодова за квалитет стана и зграде, површине стана и коефицијента. Ради спровођења ових законских одредаба, донето је Упутство о начину утврђивања закупнине („Сл. гласник РС“, бр. 27/97, 43/2001, 28/2002 и 82/2009 – у даљем тексту: Упутство), којим је прописано да се месечна закупнина израчунава полугодишње, за јануар–јун и јул–децембар а утврђивање, обрачун и наплату закупнине врши власник стана, односно носилац права располагања или предузеће за стамбене услуге или друго правно лице коме се повере ти послови.

Према тачки 2. Упутства, месечна закупнина се утврђује на основу броја бодова, површине стана и коефицијента, по следећој формули:

Зк = Бб x По x Ко,

при чему су:

Зк – месечна закупнина;

Бб – број бодова;

По – површина стана у m2;

Ко – коефицијент.

Број бодова конкретног стана утврђује се на основу Листе за утврђивање квалитета зграде и стана, која је прописана Упутством и чини његов саставни део.

Коефицијент – као елемент ове формуле добија се тако што се износ у висини од 15% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у претходном обрачунском периоду подели са бројем бодова стана просечне опремљености (600 бодова) и површином стана (56 m2). Стога, израчунавање коефицијента се врши према формули:

Ко = Из : (Бб x По),

У којој су:

Из – износ у висини 15% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у претходном обрачунском периоду;

Бб – број бодова стана просечне опремљености (600 бодова);

По – корисна површина стана 56 m 2.

На основу ових елемената, Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је утврдио да коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана за период јул– децембар 2015. године износи 0,193009 па је на тај начин омогућено израчунавање висине месечних закупнина за станове.

У примени ове формуле, може се запазити да коефицијент има карактер константе, а износ закупнине ће зависити од остала два елемента формуле – броја бодова за квалитет стана и површине стана. На пример:

Ред.
број

Опис

Износ

1.

Површина стана

50 m2

2.

Број бодова према месту за утврђивање квалитета стана

750

3.

Коефицијент за израчунавање висине закупнине у шестомесечном обрачунском периоду јул–децембар 2014.

0,193009

4.

Месечна закупнина (1 x 2 x 3)

7.237,84

Износ закупнине утврђен на приказани начин у износу од 7.237,84 динара плаћа носилац станарског права за период од 1. 7. до 31. 12. 2015. године, и на тај приход власник стана, односно носилац права располагања не плаћа ПДВ.

На овако утврђени износ закупнине предузеће за стамбене услуге или друго правно лице закупцу издаје решење у коме се исказује нови месечни износ закупнине за период јул–децембар 2015. године, рокови уплате, број текућег рачуна на који се врши уплата, камата за случај кашњења уплате и сл.