Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/92… i 99/2011), ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdio je da koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u društvenoj i državnoj svojini i svojini građana iznosi 0,193009 u šestomesečnom obračunskom periodu jul–decembar 2015. godine („Sl. glasniku RS“, br. 79/2015 od 7. 8. 2015).

Naime, pomenutim članom 32. Zakona propisano je da se zakupnina za stan u društvenoj i državnoj svojini i svojini građana utvrđuje u zavisnosti od površine stana, kvaliteta stana i zgrade u kojoj se nalazi stan, a izražava se brojem bodova za kvalitet stana i zgrade, površine stana i koeficijenta. Radi sprovođenja ovih zakonskih odredaba, doneto je Uputstvo o načinu utvrđivanja zakupnine („Sl. glasnik RS“, br. 27/97, 43/2001, 28/2002 i 82/2009 – u daljem tekstu: Uputstvo), kojim je propisano da se mesečna zakupnina izračunava polugodišnje, za januar–jun i jul–decembar a utvrđivanje, obračun i naplatu zakupnine vrši vlasnik stana, odnosno nosilac prava raspolaganja ili preduzeće za stambene usluge ili drugo pravno lice kome se povere ti poslovi.

Prema tački 2. Uputstva, mesečna zakupnina se utvrđuje na osnovu broja bodova, površine stana i koeficijenta, po sledećoj formuli:

Zk = Bb x Po x Ko,

pri čemu su:

Zk – mesečna zakupnina;

Bb – broj bodova;

Po – površina stana u m2;

Ko – koeficijent.

Broj bodova konkretnog stana utvrđuje se na osnovu Liste za utvrđivanje kvaliteta zgrade i stana, koja je propisana Uputstvom i čini njegov sastavni deo.

Koeficijent – kao element ove formule dobija se tako što se iznos u visini od 15% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnom obračunskom periodu podeli sa brojem bodova stana prosečne opremljenosti (600 bodova) i površinom stana (56 m2). Stoga, izračunavanje koeficijenta se vrši prema formuli:

Ko = Iz : (Bb x Po),

U kojoj su:

Iz – iznos u visini 15% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnom obračunskom periodu;

Bb – broj bodova stana prosečne opremljenosti (600 bodova);

Po – korisna površina stana 56 m 2.

Na osnovu ovih elemenata, Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdio da koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana za period jul– decembar 2015. godine iznosi 0,193009 pa je na taj način omogućeno izračunavanje visine mesečnih zakupnina za stanove.

U primeni ove formule, može se zapaziti da koeficijent ima karakter konstante, a iznos zakupnine će zavisiti od ostala dva elementa formule – broja bodova za kvalitet stana i površine stana. Na primer:

Red.
broj

Opis

Iznos

1.

Površina stana

50 m2

2.

Broj bodova prema mestu za utvrđivanje kvaliteta stana

750

3.

Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine u šestomesečnom obračunskom periodu jul–decembar 2014.

0,193009

4.

Mesečna zakupnina (1 x 2 x 3)

7.237,84

Iznos zakupnine utvrđen na prikazani način u iznosu od 7.237,84 dinara plaća nosilac stanarskog prava za period od 1. 7. do 31. 12. 2015. godine, i na taj prihod vlasnik stana, odnosno nosilac prava raspolaganja ne plaća PDV.

Na ovako utvrđeni iznos zakupnine preduzeće za stambene usluge ili drugo pravno lice zakupcu izdaje rešenje u kome se iskazuje novi mesečni iznos zakupnine za period jul–decembar 2015. godine, rokovi uplate, broj tekućeg računa na koji se vrši uplata, kamata za slučaj kašnjenja uplate i sl.