На основу члана 32. Закона о становању („Сл. гласник РС”, бр. 50/2092… и 99/2011 – у даљем тексту: Закон), а у вези са чланом 139. став 4. и чланом 157. тачка 1) Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, бр. 104/2016), министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре утврдио је да коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у државној (јавној) и друштвеној својини, који користи закупац стана на неодређено време, у шестомесечном обрачунском периоду јул–децембар 2017. године износи 0,210076.

Коефицијент је објављен у „Сл. гласнику РС” бр. 75/2017 од 4. 8. 2017. године.

Наиме, поменутим чланом 32. Закона прописано је да се закупнина за стан у друштвеној и државној својини утврђује у зависности од површине стана, квалитета стана и зграде у којој се налази стан, а изражава се бројем бодова за квалитет стана и зграде, површине стана и коефицијента. Ради спровођења ових законских одредби донето је Упутство о начину утврђивања закупнине („Сл. гласник РС”, бр. 27/1997, 43/2001, 28/2002 и 82/2009 – у даљем тексту: Упутство), којим је прописано да се месечна закупнина израчунава полугодишње, за период јануар–јун и јул–децембар, а утврђивање, обрачун и наплату закупнине врши власник стана, односно носилац права располагања или предузеће за стамбене услуге, или друго правно лице коме се повере ти послови.

Према тачки 2. Упутства, месечна закупнина се утврђује на основу броја бодова, површине стана и коефицијента, по следећој формули:

Зк = Бб x По x Ко,

при чему су:

Зк – месечна закупнина;

Бб – број бодова;

По – површина стана у m2;

Ко – коефицијент.

Број бодова конкретног стана утврђује се на основу Листе за утврђивање квалитета зграде и стана, која је прописана Упутством и чини његов саставни део.

Коефицијент се, као елемент ове формуле, добија тако што се износ у висини од 15% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у претходном обрачунском периоду, подели са бројем бодова стана просечне опремљености (600 бодова) и површином стана (56 m2). Израчунавање коефицијента се стога врши према формули:

Ко = Из : (Бб x По),

у којој су:

Из – износ у висини 15% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у претходном обрачунском периоду;

Бб – број бодова стана просечне опремљености (600 бодова);

По – корисна површина стана 56 m2.

На основу ових елемената министар грађевинарства и урбанизма је утврдио да коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана, за период јул–децембар 2017. године износи 0,210076, па је на тај начин омогућено израчунавање висине месечних закупнина за станове.

У примени ове формуле може се запазити да коефицијент има карактер константе, а да ће износ закупнине зависити од остала два елемента формуле – броја бодова за квалитет стана и површине стана. На пример:

 

Ред.
број

Опис

Износ

1.

Површина стана

60 m2

2.

Број бодова према месту за утврђивање квалитета стана

750

3.

Коефицијент за израчунавање висине закупнине у шестомесечном обрачунском периоду јул–децембар 2017. године

0,210076

4.

Месечна закупнина (1 x 2 x 3)

9.453,42

 

Износ закупнине, утврђен на приказани начин у износу од 9.453,42 динара, плаћа носилац станарског права за период од 1. 6. до 31. 12. 2017. године, и на тај приход власник стана, односно носилац права располагања не плаћа ПДВ.

На овако утврђени износ закупнине предузеће за стамбене услуге или друго правно лице закупцу издаје решење у коме се исказује нови месечни износ закупнине за период јул–децембар 2017. године, рокови уплате, број текућег рачуна на који се врши уплата, камата за случај кашњења уплате и сл.

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана, који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је чланом 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда. Према овој законској одредби, закупац стана у својини грађана на неодређено време, који стан користи по правном основу који може бити: уговор о закупу стана и/или одлука надлежног органа, односно правноснажно судско решење које замењује уговор о закупу стана (у даљем тексту: уговор о закупу), за коришћење тог стана власнику стана плаћа месечну закупнину, која се обрачунава множењем вредности стана на који се плаћа порез на имовину (пореска основица) за текућу годину, са коефицијентом 0,00242, а обрачунава је надлежни орган јединице локалне самоуправе.