Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju („Sl. glasnik RS”, br. 50/2092… i 99/2011 – u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 139. stav 4. i članom 157. tačka 1) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdio je da koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stana u državnoj (javnoj) i društvenoj svojini, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, u šestomesečnom obračunskom periodu jul–decembar 2017. godine iznosi 0,210076.

Koeficijent je objavljen u „Sl. glasniku RS” br. 75/2017 od 4. 8. 2017. godine.

Naime, pomenutim članom 32. Zakona propisano je da se zakupnina za stan u društvenoj i državnoj svojini utvrđuje u zavisnosti od površine stana, kvaliteta stana i zgrade u kojoj se nalazi stan, a izražava se brojem bodova za kvalitet stana i zgrade, površine stana i koeficijenta. Radi sprovođenja ovih zakonskih odredbi doneto je Uputstvo o načinu utvrđivanja zakupnine („Sl. glasnik RS”, br. 27/1997, 43/2001, 28/2002 i 82/2009 – u daljem tekstu: Uputstvo), kojim je propisano da se mesečna zakupnina izračunava polugodišnje, za period januar–jun i jul–decembar, a utvrđivanje, obračun i naplatu zakupnine vrši vlasnik stana, odnosno nosilac prava raspolaganja ili preduzeće za stambene usluge, ili drugo pravno lice kome se povere ti poslovi.

Prema tački 2. Uputstva, mesečna zakupnina se utvrđuje na osnovu broja bodova, površine stana i koeficijenta, po sledećoj formuli:

Zk = Bb x Po x Ko,

pri čemu su:

Zk – mesečna zakupnina;

Bb – broj bodova;

Po – površina stana u m2;

Ko – koeficijent.

Broj bodova konkretnog stana utvrđuje se na osnovu Liste za utvrđivanje kvaliteta zgrade i stana, koja je propisana Uputstvom i čini njegov sastavni deo.

Koeficijent se, kao element ove formule, dobija tako što se iznos u visini od 15% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnom obračunskom periodu, podeli sa brojem bodova stana prosečne opremljenosti (600 bodova) i površinom stana (56 m2). Izračunavanje koeficijenta se stoga vrši prema formuli:

Ko = Iz : (Bb x Po),

u kojoj su:

Iz – iznos u visini 15% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnom obračunskom periodu;

Bb – broj bodova stana prosečne opremljenosti (600 bodova);

Po – korisna površina stana 56 m2.

Na osnovu ovih elemenata ministar građevinarstva i urbanizma je utvrdio da koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana, za period jul–decembar 2017. godine iznosi 0,210076, pa je na taj način omogućeno izračunavanje visine mesečnih zakupnina za stanove.

U primeni ove formule može se zapaziti da koeficijent ima karakter konstante, a da će iznos zakupnine zavisiti od ostala dva elementa formule – broja bodova za kvalitet stana i površine stana. Na primer:

 

Red.
broj

Opis

Iznos

1.

Površina stana

60 m2

2.

Broj bodova prema mestu za utvrđivanje kvaliteta stana

750

3.

Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine u šestomesečnom obračunskom periodu jul–decembar 2017. godine

0,210076

4.

Mesečna zakupnina (1 x 2 x 3)

9.453,42

 

Iznos zakupnine, utvrđen na prikazani način u iznosu od 9.453,42 dinara, plaća nosilac stanarskog prava za period od 1. 6. do 31. 12. 2017. godine, i na taj prihod vlasnik stana, odnosno nosilac prava raspolaganja ne plaća PDV.

Na ovako utvrđeni iznos zakupnine preduzeće za stambene usluge ili drugo pravno lice zakupcu izdaje rešenje u kome se iskazuje novi mesečni iznos zakupnine za period jul–decembar 2017. godine, rokovi uplate, broj tekućeg računa na koji se vrši uplata, kamata za slučaj kašnjenja uplate i sl.

 

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stana u svojini građana

 

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stana u svojini građana, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, utvrđen je članom 140. stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Prema ovoj zakonskoj odredbi, zakupac stana u svojini građana na neodređeno vreme, koji stan koristi po pravnom osnovu koji može biti: ugovor o zakupu stana i/ili odluka nadležnog organa, odnosno pravnosnažno sudsko rešenje koje zamenjuje ugovor o zakupu stana (u daljem tekstu: ugovor o zakupu), za korišćenje tog stana vlasniku stana plaća mesečnu zakupninu, koja se obračunava množenjem vrednosti stana na koji se plaća porez na imovinu (poreska osnovica) za tekuću godinu, sa koeficijentom 0,00242, a obračunava je nadležni organ jedinice lokalne samouprave.