На основу члана 32. Закона о становању (Сл. гласник РС”, бр. 50/2092 … и 99/2011 – у даљем тексту: Закон), а у вези са чланом 139. став 4. и чланом 157. тачка 1) Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, број 104/16), министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре утврдио је да

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у државној (јавној) и друштвеној својини, који користи закупац стана на неодређено време, у шестомесечном обрачунском периоду јануар–јун 2017. године износи 0,209862.

Коефицијент је објављен у „Сл. гласнику РС” бр. 13/2017 од 24. 2. 2017. године.

Наиме, поменутим чланом 32. Закона прописано је да се закупнина за стан у друштвеној и државној својини, утврђује у зависности од површине стана, квалитета стана и зграде у којој се налази стан, а изражава се бројем бодова за квалитет стана и зграде, површине стана и коефицијента. Ради спровођења ових законских одредби донето је Упутство о начину утврђивања закупнине („Сл. гласник РС”, бр. 27/1997, 43/2001, 28/2002 и 82/2009 – у даљем тексту: Упутство) којим је прописано да се месечна закупнина израчунава полугодишње, јануар–јун и јул–децембар, а утврђивање, обрачун и наплату закупнине врши власник стана, односно носилац права располагања, или предузеће за стамбене услуге или друго правно лице коме се повере ти послови.

Према тачки 2. Упутства месечна закупнина се утврђује на основу броја бодова, површине стана и коефицијента, по следећој формули:

Зк = Бб x По x Ко,

при чему је:

Зк – месечна закупнина;

Бб – број бодова;

По – површина стана у м2;

Ко – коефицијент.

Број бодова конкретног стана утврђује се на основу Листе за утврђивање квалитета зграде и стана која је прописана Упутством и чини његов саставни део.

Коефицијент се као елемент ове формуле добија тако што се износ у висини од 15% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у претходном обрачунском периоду, подели са бројем бодова стана просечне опремљености (600 бодова) и површином стана (56 м2). Стога се израчунавање коефицијента врши према формули:

Ко = Из : (Бб x По),

у којој су:

Из – износ у висини 15% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у претходном обрачунском периоду;

Бб – број бодова стана просечне опремљености (600 бодова);

По – корисна површина стана 56 м2.

На основу ових елемената министар грађевинарства и урбанизма је утврдио да коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана, за период јануар–јун 2017. године износи 0,209862, те је на тај начин омогућено израчунавање висине месечних закупнина за станове.

У примени ове формуле може се запазити да коефицијент има карактер константе, а износ закупнине ће зависити од остала два елемента формуле – броја бодова за квалитет стана и површине стана. На пример:

 

Ред.
број

Опис

Износ

1.

Површина стана

60 м2

2.

Број бодова према месту за утврђивање квалитета стана

750

3.

Коефицијент за израчунавање висине закупнине у шестомесечном обрачунском периоду јануар–јун 2017. године

0,209862

4.

Месечна закупнина (1 x 2 x 3)

9.443,79

 

Износ закупнине, утврђен на приказани начин у износу од 9.443,79 динара, плаћа носилац станарског права за период од 1. 1. до 30. 6. 2017. године, и на тај приход власник стана, односно носилац права располагања не плаћа ПДВ.

На овако утврђени износ закупнине предузеће за стамбене услуге или друго правно лице закупцу издаје решење у коме се исказује нови месечни износ закупнине за период јануар–јун 2017. године, рокови уплате, број текућег рачуна на који се врши уплата, камата за случај кашњења уплате и сл.

 

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана, који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је чланом 140. став 2. Закона о становању и одржавању зграда. Према овој законској одредби закупац стана у својини грађана на неодређено време, који стан користи по правном основу који може бити: уговор о закупу стана и/или одлука надлежног органа, односно правноснажно судско решење које замењује уговор о закупу стана (у даљем тексту: уговор о закупу), за коришћење тог стана власнику стана плаћа месечну закупнину која се обрачунава множењем вредности стана на који се плаћа порез на имовину (пореска основица) за текућу годину, са коефицијентом 0,00242, а коју обрачунава надлежни орган јединице локалне самоуправе.