У „Сл. гласнику РС“, бр. 9/16 од  5. 2. 2016. године, коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова, са позивом на члан 32. Закона о становању („Сл. гласник РС“, бр. 50/92… и 99/11, у даљем тексту: Закон). Наиме, према члану 32. Закона, закупнина за стан у друштвеној и државној својини и својини грађана утврђује у зависности од површине стана, квалитета стана и зграде у којој се налази стан, а изражава се бројем бодова за квалитет стана и зграде, површине стана и коефицијента. У вези ове законске одредбе, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је утврдила да коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у шестомесечном обрачунском периоду јануар – јун 2016. године износи 0,203107 („Сл. гласнику РС“, бр. 9/16).

Ради спровођења наведених законских одредби, донето је Упутство о начину утврђивања закупнине („Сл. гласник РС“, бр. 27/97, 43/01, 28/02 и 82/09 – у даљем тексту: Упутство), којим се ближе прописује начин утврђивања висине закупнине за стан у друштвеној, државној и својини грађана који се користи на неодређено време.

Према тачки 2. Упутства, месечна закупнина се утврђује на основу броја бодова, површине стана и коефицијента, по следећој формули:

Зк = Бб x По x Ко,

при чему су:

Зк – месечна закупнина;

Бб – број бодова;

По – површина стана у m2;

Ко – коефицијент.

Број бодова конкретног стана утврђује се на основу Листе за утврђивање квалитета зграде и стана, која је прописана Упутством и чини његов саставни део.

Коефицијент – као елемент ове формуле добија се тако што се износ у висини од 15% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у претходном обрачунском периоду подели са бројем бодова стана просечне опремљености (600 бодова) и површином стана (56 m2). Стога, израчунавање коефицијента се врши према формули:

Ко = Из : (Бб x По),

У којој су:

Из – износ у висини 15% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у претходном обрачунском периоду;

Бб – број бодова стана просечне опремљености (600 бодова);

По – корисна површина стана 56 m2.

На основу ових елемената, министар грађевинарства и урбанизма је утврдила да коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана за период јануар–јун 2016. године износи 0,203107 па је на тај начин омогућено израчунавање висине месечних закупнина за станове. На пример:

 

Ред.
бр.

Опис

Износ

1.

Површина стана

60 m2

2.

Број бодова према месту за утврђивање квалитета стана

750

3.

Коефицијент за израчунавање висине закупнине у шестомесечном обрачунском периоду јануар – јун 2016. године

0,203107

4.

Месечна закупнина (1 x 2 x 3)

9.139,81

 

Износ закупнине утврђен на приказани начин у износу од 9.139,81 динар плаћа носилац станарског права за период од 1. 1. 2016. до 30. 6. 2016. године, и на тај приход власник стана, односно носилац права располагања не плаћа ПДВ.

На овако утврђени износ закупнине предузеће за стамбене услуге или друго правно лице закупцу издаје решење у коме се исказује нови месечни износ закупнине за период јануар–јун 2016. године, рокови уплате, број текућег рачуна на који се врши уплата, камата за случај кашњења уплате и сл.