U „Sl. glasniku RS“, br. 9/16 od  5. 2. 2016. godine, koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova, sa pozivom na član 32. Zakona o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/92… i 99/11, u daljem tekstu: Zakon). Naime, prema članu 32. Zakona, zakupnina za stan u društvenoj i državnoj svojini i svojini građana utvrđuje u zavisnosti od površine stana, kvaliteta stana i zgrade u kojoj se nalazi stan, a izražava se brojem bodova za kvalitet stana i zgrade, površine stana i koeficijenta. U vezi ove zakonske odredbe, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdila da koeficijent za izračunavanje visine mesečnezakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana ušestomesečnom obračunskom periodu januar – jun 2016. godine iznosi0,203107 („Sl. glasniku RS“, br. 9/16).

Radi sprovođenja navedenih zakonskih odredbi, doneto je Uputstvo o načinu utvrđivanja zakupnine („Sl. glasnik RS“, br. 27/97, 43/01, 28/02 i 82/09 – u daljem tekstu: Uputstvo), kojim se bliže propisuje način utvrđivanja visine zakupnine za stan u društvenoj, državnoj i svojini građana koji se koristi na neodređeno vreme.

Prema tački 2. Uputstva, mesečna zakupnina se utvrđuje na osnovu broja bodova, površine stana i koeficijenta, po sledećoj formuli:

Zk = Bb x Po x Ko,

pri čemu su:

Zk – mesečna zakupnina;

Bb – broj bodova;

Po – površina stana u m2;

Ko – koeficijent.

Broj bodova konkretnog stana utvrđuje se na osnovu Liste za utvrđivanje kvaliteta zgrade i stana, koja je propisana Uputstvom i čini njegov sastavni deo.

Koeficijent – kao element ove formule dobija se tako što se iznos u visini od 15% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnom obračunskom periodu podeli sa brojem bodova stana prosečne opremljenosti (600 bodova) i površinom stana (56 m2). Stoga, izračunavanje koeficijenta se vrši prema formuli:

Ko = Iz : (Bb x Po),

U kojoj su:

Iz – iznos u visini 15% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnom obračunskom periodu;

Bb – broj bodova stana prosečne opremljenosti (600 bodova);

Po – korisna površina stana 56 m2.

Na osnovu ovih elemenata, ministar građevinarstva i urbanizma je utvrdila da koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana za period januar–jun 2016. godine iznosi 0,203107 pa je na taj način omogućeno izračunavanje visine mesečnih zakupnina za stanove. Na primer:

 

Red.
br.

Opis

Iznos

1.

Površina stana

60 m2

2.

Broj bodova prema mestu za utvrđivanje kvaliteta stana

750

3.

Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine u šestomesečnom obračunskom periodu januar – jun 2016. godine

0,203107

4.

Mesečna zakupnina (1 x 2 x 3)

9.139,81

 

Iznos zakupnine utvrđen na prikazani način u iznosu od 9.139,81 dinar plaća nosilac stanarskog prava za period od 1. 1. 2016. do 30. 6. 2016. godine, i na taj prihod vlasnik stana, odnosno nosilac prava raspolaganja ne plaća PDV.

Na ovako utvrđeni iznos zakupnine preduzeće za stambene usluge ili drugo pravno lice zakupcu izdaje rešenje u kome se iskazuje novi mesečni iznos zakupnine za period januar–jun 2016. godine, rokovi uplate, broj tekućeg računa na koji se vrši uplata, kamata za slučaj kašnjenja uplate i sl.