U nastavku navodimo deo sentence iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 4113/18 od 20. 7. 2018 a koju u celosti možete pročitati u našem izdanju Propisi net u delu Sudska praksa.

Grad kao jedinica lokalne samouprave i javno komunalo preduzeće kome je ugovorom povereno vršenje komunalne delatnosti održavanja ulica, solidarno odgovaraju za naknadu štete prouzrokovane padom na ulici usled neurednog održavanja ulice.

Iz obrazloženja:

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilja je, krećući se popločanim trotoarom, nagazila na nestabilnu ploču, pala je i pretrpela tešku telesnu povredu u vidu preloma desnog ručnog zgloba i posekotina na nogama.

Odlukom Grada o ulicama i lokalnim putevima („Službeni list grada Beograda“ 3/01…29/07) u članu 2. je definisano da su ulice javni putevi u naseljenom mestu koji služe za kretanje vozila i pešaka sa elementima koji odgovaraju potrebama naselja (ivičnjaci, trotoari, kišna kanalizacija i sl.), a članom 14. je predviđeno da se radovima na održavanju ulica i lokalnih puteva smatraju popravka, obnavljanje i zamena delova kolovoza, trotoara i trupa puta sa odgovarajućim korekcijama kojima se bitno ne menjaju konstruktivni elementi, nivelacija postojećih slivnika i šahtova u kolovozu i trotoaru i slični poslovi. Tuženom JKP „Beograd-put“ su ugovorom zaključenim sa naručiocem „Direkcija za puteve“, povereni radovi na održavaju ulica i opštinskih puteva, članom 4 ugovora je predviđena obaveza izvođača radova da vrši redovne proglede ulica i puteva saobraćajne opreme i da preduzima hitne intervencije, a članom 10 odgovornost izvođača radova za kvalitetno održavanje saobraćajnica i posledica prema trećim licima prouzrokovane neispunjenjem ugovornih obaveza.

Održavanje ulica je odredbom iz čl. 4. i 5. Zakona o komunalnim delatnostima predviđeno kao komunalna delatnost koju organizuje i obezbeđuje jedinica lokalne samouprave preko vršioca komunalne delatnosti koji može biti javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt. Grad Beograd je kao jedinica lokalne samouprave u vršenju ove zakonske obaveze osnovao JKP „Beograd-put“ i ugovorom mu je poverio vršenje komunalne delatnosti održavanja ulica na svojoj teritoriji. Komunalna delatnost održavanja ulica je posao od opšteg interesa, pa tuženi JKP „Beogradu-put“ kao pravno lice – vršilac komunalne delatnosti, odgovara za štetu, ako bez opravdanog razloga neuredno vrši svoju uslugu po odredbi iz čl. 184. ZOO. Izdignuta iznad nivoa trotoara i sa podlogom nespojena i nestabilna ploča kao elemenat trotoara svojim položajem ugrožava bezbednost pešaka. Da su radovi na održavanju ulica u koja spada popravka, obnavljanje ili zamena oštećenih delova trotoara, (kojima se bitno ne menjaju konstruktivni elementi ulica), vršena kako je trebalo rizik od povređivanja bi bio otklonjen i do povređivanja pešaka ne bi došlo, pa je tuženi po ovom propisu odgovoran za nastalu štetu.

Skrećemo pažnju i na dva teksta  koja se bave sličnim pitanjima iz sudske prakse a koji su objavljeni u našem časopisu Lege Artis Propisi u praksi:

Odgovornost putara za štetu 

Naknada štete usled saobraćajne nesreće i ujeda pasa lutalica