Према члану 59. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01… и 142/2014, у даљем тексту: Закон), трансферном ценом сматра се цена настала у вези с трансакцијама средствима или стварањем обавеза међу повезаним лицима, при чему се лицем повезаним са обвезником сматра оно физичко или правно лице у чијим се односима са обвезником јавља могућност контроле или значајнијег утицаја на пословне одлуке. Сагласно члану 60. Закона, обвезник пореза на добит је дужан да уз порески биланс приложи документацију у оквиру које и на начин који пропише министар финансија, заједно с трансакцијама с повезаним лицима, посебно приказује вредност истих трансакција по ценама које би се оствариле на тржишту таквих или сличних трансакција да се није радило о повезаним лицима (принцип „ван дохвата руке“). Према члану 61. Закона, код утврђивања цене трансакције по принципу „ван дохвата руке“, користе се следеће методе: 
1) метода упоредиве цене на тржишту; 
2) метода цене коштања увећане за уобичајену зараду (метода трошкова увећаних за бруто маржу); 
3) метода препродајне цене; 
4) метода трансакционе нето марже; 
5) метода поделе добити; 
6) било која друга метода којом је могуће утврдити цену трансакције по принципу „ван дохвата руке“, под условом да примена метода претходно наведених у овом ставу није могућа или да је та друга метода примеренија околностима случаја од метода претходно наведених у овом ставу. 

Приликом утврђивања цене трансакције по принципу „ван дохвата руке“ користи се она метода која највише одговара околностима случаја, при чему је могуће користити и комбинацију више метода када је то потребно. Према ставу 3. члана 61. Закона, за потребе утврђивања износа камате која би се по принципу „ван дохвата руке“ обрачунавала на зајмове, односно кредите између повезаних лица, министар финансија може прописати износе каматних стопа за које ће се сматрати да су у складу с принципом „ван дохвата руке“. 

На основу овог законског овлашћења, министар финансија је донео Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу с принципом „ван дохвата руке“ за 2014. годину, који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 23/2015 (у даљем тексту: Правилник). Правилником се прописују каматне стопе које се, у складу с принципом „ван дохвата руке“, за 2014. годину, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Према члану 2. Правилника, за 2014. годину, каматне стопе за које се сматра да су у складу с принципом „ван дохвата руке“ су:
1) за банке и даваоце финансијског лизинга:
(1) 7,14% на краткорочне кредите у РСД;
(2) 4,39% на кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
(3) 3,12% на кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД;
(4) 5,86% на кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
(5) 4,42% на кредите у СЕК и динарске кредите индексиране у СЕК;
(6) 13,00% на кредите у РУБ и динарске кредите индексиране у РУБ; 
2) за друга привредна друштва:
(1) 13,82% на краткорочне кредите у РСД;
(2) 11,12% на дугорочне кредите у РСД;
(3) 6,57% на краткорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
(4) 5,79% на дугорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
(5) 8,49% на краткорочне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
(6) 7,07% на дугорочне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
(7) 5,28% на краткорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД;
(8) 5,74% на дугорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД.

Наведене каматне стопе примењују се и на зајмове.