Kalkulator kamata i sudskih taksi Republike Srbije

Sastoji se iz dva kalkulatora:

 • kalkulator kamata
 • kalkulator sudskih taksi

1. Kamatni kalkulator ima na raspolaganju dve vrste kamatnih stopa: definisane i moje kamatne stope.

Definisane kamatne stope koje ažurira Redakcija:

 • Stopa zatezne kamate na iznos duga koji glasi na dinare, utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena. – Zakon o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12 od 17.12.2012. godine)
 • Stopa zatezne kamate na iznos duga koji glasi na evre, utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Evropske centralne banke na glavne operacije za refinansiranje uvećane za osam procentnih poena – Zakon o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12 od 17.12.2012. godine)
 • Referentna kamatna stopa – utvrđuje je Izvršni odbor Narodne banke Srbije.
 • Eskontna stopa Narodne banke Srbije – utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.
 • Indeks potrošačkih cena – Republički zavod za statistiku.
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode – jednaka je godišnjoj referentnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za deset (10) procentnih poena (shodno članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji).
 • Kamata za neblagovremeno plaćeni carinski dug – utvrđena je čl. 269. Carinskog zakona i predstavlja obračun kamate na iznos duga, počev od dana dospelosti za plaćanje tog duga, po stopi jednakoj godišnjoj eksontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.
 • Kamata za neblagovremeno plaćenu kaznu u carinskom postpuku – utvrđena je čl. 301. Carinskog zakona, i predstavlja obračunatu kamatu na iznos kazne, počev od dana dospelosti za plaćanje te kazne, po stopi jednakoj godišnjoj eksontnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.
 • Zatezna kamata na dug koji glasi na dolare (iznosi su u dolarima) – Do 25. 12. 2012. godine dat je podatak o osnovnoj kamatnoj stopi američke Uprave federalnih rezervi, a od 25. 12. 2012. godine, iznos osnovne kamatne stope američke Uprave federalnih rezervi na osnovu Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12) uvećan je za 8% . Osnovna kamatna stopa američke Uprave federalnih rezervi od 16. 12. 2008. promenljiva je i iznosi od 0,00 do 0,25%. Prema Zakonu o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12) ukoliko referentna/osnovna kamatna stopa nije utvrđena kao fiksna kamatna stopa, nego je u određenom rasponu između minimalne i maksimalne kamatne stope utvrdila domicilna centralna banka, stopa zatezne kamate utvrđuje se kao aritmetička sredina minimalne i maksimalne referentne/osnovne kamatne stope uvećane za osam procentnih poena. Shodno tome, u našem kalkulatoru za period od 16. 12. 2008. do 24. 12. 2012. godine, stopa iznosi 0,13% .
 • Referentna kamatna stopa Evropske centralne banke (ECB)
 • Zatezna kamata – Crna Gora – utvrđuje se na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list CG“, br. 83/09). Stopa zatezne kamate utvrđuje se polugodišnje – od 1. januara do 30. juna i od 1. jula do 31. decembra, a obračunava godišnje.

Moje kamatne stope je deo u kome korisnik može definisati sopstvene kamatne stope.

Obračuni kamate mogu se sačuvati i po potrebi menjati, uz mogućnosti da se vrši obračun putem proporcionalne, komforne ili mešovite metode.

Takođe je moguće vršiti i zbirni obračun. Zbirni obračun je obračun duga po više različitih faktura (računa), kroz jedan ZBIRNI obračun po principu: jedan poverilac, jedan dužnik, više novčanih potraživanja (sa različitim datumima dospelosti, različitim iznosima duga) i iznos ukupnog duga po svim tim različitim osnovama.

U delu Promene na računu, korisnici mogu sami da odaberu da li će se delimična otplata duga prvo oduzimati od kamate ili od glavnice.

2. Kalkulator sudskih taksi omogućuje da izborom ponuđene tarife i osnovice za obračun takse izračunate koliki je iznos konkretne sudske takse.