Uputstvo Poreske uprave za prijavu prihoda od izdavanja nepokretnosti u zakup

Poreska uprava obaveštava građane koji ostvaruju prihod od izdavanja u zakup nepokretnosti, da sve informacije o načinu utvrđivanja poreza i popunjavanju poreske prijave, mogu dobiti u organizacionim jedinicama Poreske uprave.

U organizacionoj jedinici Poreske uprave, biće vidno obeleženo mesto na kome se građani mogu informisati i dobiti pomoć prilikom popunjavanja poreske prijave o obračunatom porezu od izdavanja u zakup sopstvene nepokretnosti.

Poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – obrazac PP OPO, podnosi fizičko lice koje ostvaruje prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti. Stopa poreza na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti iznosi 20%.

Oporezivi prihod od kapitala čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 25%, a ako je ostvaren iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa, normirani troškovi se priznaju u visini od 50% od bruto prihoda.

Obvezniku poreza na prihode od kapitala, na njegov zahtev, umesto normiranih troškova priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju prihoda, ako za to podnese dokaze.


Primer:

Fizičko lice izdaje u zakup sopstvenu nepokretnost drugom fizičkom licu i po tom osnovu ostvaruje zakupninu u iznosu od 32.850 dinara.

U poresku prijavu PP OPO se unose sledeći podaci:

4.2

Šifra prihoda

1 11405 00 0

 

4.6

Bruto prihod

32.850,00

 

4.7

Osnovica za porez

24.637,50

Bruto prihod umanjen za normirane troškove od 25%

4.8

Porez

4.927,50

20%

4.9

Porez plaćen u drugoj državi

0,00

 

4.10

Porez za uplatu

4.927,50

 

 

Poreska prijava PP OPO, kao i izmenjena poreska prijava, podnose se u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, ili u pismenom obliku neposredno organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj prema mestu prebivališta.

 

Izvor: Poreska uprava