Упутство Пореске управе за пријаву прихода од издавања непокретности у закуп

Пореска управа обавештава грађане који остварују приход од издавања у закуп непокретности, да све информације о начину утврђивања пореза и попуњавању пореске пријаве, могу добити у организационим јединицама Пореске управе.

У организационој јединици Пореске управе, биће видно обележено место на коме се грађани могу информисати и добити помоћ приликом попуњавања пореске пријаве о обрачунатом порезу од издавања у закуп сопствене непокретности.

Пореску пријаву о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника – образац ПП ОПО, подноси физичко лице које остварује приходе од издавања сопствених непокретности. Стопа пореза на приходе од издавања сопствених непокретности износи 20%.

Опорезиви приход од капитала чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 25%, а ако је остварен изнајмљивањем станова, соба и постеља путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса, нормирани трошкови се признају у висини од 50% од бруто прихода.

Обвезнику пореза на приходе од капитала, на његов захтев, уместо нормираних трошкова признаће се стварни трошкови које је имао при остваривању прихода, ако за то поднесе доказе.


Пример:

Физичко лице издаје у закуп сопствену непокретност другом физичком лицу и по том основу остварује закупнину у износу од 32.850 динара.

У пореску пријаву ПП ОПО се уносе следећи подаци:

4.2

Шифра прихода

1 11405 00 0

 

4.6

Бруто приход

32.850,00

 

4.7

Основица за порез

24.637,50

Бруто приход умањен за нормиране трошкове од 25%

4.8

Порез

4.927,50

20%

4.9

Порез плаћен у другој држави

0,00

 

4.10

Порез за уплату

4.927,50

 

 

Пореска пријава ПП ОПО, као и измењена пореска пријава, подносе се у електронском облику, преко портала Пореске управе, или у писменом облику непосредно организационој јединици Пореске управе надлежној према месту пребивалишта.

 

Извор: Пореска управа