U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju, kojim se pored ostalog sprovodi dalji postupak usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, odnosno Uredbom (EZ) br. 1371/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju  i vrši usklađivanje terminologije korišćene u Zakonu o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 38/15) sa Zakonom o železnici, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (u daljem tekstu: Nacrt zakona), koju je odredio Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, 21. novembra 2019. godine.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu od 22. novembra do 12. decembra 2019. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, javnih službi, privredni subjekti, stručna javnost i drugi zainteresovani učesnici.

Tekst Nacrta zakona biće postavljen na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – www.mgsi.gov.rs i na portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na adresu Nemanjina 22-26, Beograd ili elektronskim putem na imejl adresu: milos.stanojevic@mgsi.gov.rs.